Week 2018–34

vlko
vlko
Aug 27, 2018 · 3 min read

Niekedy sa sám seba pýtam, koľko frustrácie dokáže človek znieť, kým vyjde zo svojej ulity. A veru viem o čom hovorím, lebo práve pred týždňom som sa po rokoch rozhodol zmeniť platformu a Windows Mobile 10 konečne nahradiť, za niečo, čo má pred sebou voľajáku budúcnosť.

Nakoniec nebolo to až také zlé, malo to použiteľný browser, mail klient, office tooly, teda World a Excel, feed reader storu. Ale keďže ako platforma to umieralo, tak Facebook a Messenger appku, ktorá sa spúšťala na úrovni dvoch dúškou kávy, ktorú som nahradil webom, ale posledný mesiac už aj ten vypli. Twitter klient už tiež prestal fungovať a nepamätal si pozíciu a feed reader mi padol vždy keď som si zobrazil web verziu Dilberta. Ale na druhú stranu sa mi podarilo na bazáre zohnať Lumiu 950 za 250, so super foťákom, ale (bude ešte veľa ale) odišla baterka a aj nová baterka dobíjať mobil každých 12 hodín je otrava.

Neváhal som preto, zatlačil slzu v oku a najmä preto, že na trh dorazil Android Pie a MS začal tiež v nových funkcionalitách preferovať iné mobilné platformy ako vlastné, tak jedného dňa zazvonila donášková služba (normálne otvoril dvere, chodí ku nám často, ale stratilo by sa čaro príbehu) a na stole sa mi objavila znova Nokia 7 plus. A…

A nebudem naťahovať nechám si pocity z Androidu na budúci týždeň, pretože s prechodom na nový mobil som sa rozhodol do OneNote bookmarkovať zaujímavé veci a v rámci mentálneho self rozvoja ich okomentované raz týždenne vypublikovať. Tak začnime:

Magic Leap Teardown

Rozmontovávanie Magic Leap mi príde ako ta najväčšia udalosť minulého týždňa, lebo osobne som si myslel, že to je jeden z tých projektov, ktorý sa svetla sveta nedočká, ale ono to má predsa len niečo do seba. Väčší Field of View (podľa the verge o 45%)oproti brainhousackému HoloLensu, na ktorý nám padá prach na poličke. A kto videl Black Mirror, tak vie, že AR má veľkú budúcnosť.

sketch2code

Ak sa bojíte AI a ste web kóderi, tak oddnes už máte poriadný dôvod byť paranoidný, veď posúdte:

Apple mení store policy

Vraj nejak apple stratilo trpezlivosť so zberačmi dát a rozhodlo sa, že s tým urobí krátky proces a zmenilo store policy, podľa ktorého (a tu som si nie celkom istý) by appky nemali tajne o vás zbierať info, teda primárne tá od Facebooku Onavo (čo ma robiť sa mňa nepýtajte, lebo na WM 10 appky takmer neboli) viac napr na bloomerg [Apple’s App Store Privacy Crackdown May Hurt Facebook’s Onavo], len pripomínam, že taký tajný zber nebolo nič nové, v španielsku to robila appka na zobrazovanie futbalových výsledkov ale aj taký Uber nebol nevinný viď [Researchers: Uber’s iOS App Had Secret Permissions That Allowed It to Copy Your Phone Screen].

Linka na záver

Keďže na finstate teraz kutíme potajme grafy, tak aby ste nemuseli prejsť sami procesom výberu a skúšania mám pre vás odkaz na článok od niekoho o kom pochybujem, že všetky popisované graf knižnice vyskúšal, ale minimálne si dal námahu napísať k ním nejaký obkec (som sám, kto vidí podobnosť s týmto tu článkom?)

Extra poznámka na záver

Myslel som, že záver už mám ale nedá mi nespomenúť kolegu Andrej, ktorý neveril, že by sa mi predsa len podarilo tento post zosmoliť, ale nakoniec to až tak nebolelo, pretože svoj text aj tak nebudem po sebe čítať ja, ale vy:)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store