Vlonjat Gashi
Vlonjat Gashi

Vlonjat Gashi

Lead Android Developer at Fitonomy, INC. @vlonjatg