Viešieji pirkimai: mes žinom ko mums reikia
Povilas Poderskis
53

Aš manau visiems dideliems valstybiniams projektams turėtų būti privaloma atlikti kaštų/naudos analizę.

Kad ir šiuo atveju, kaštai labai akivaizdūs. 5 mln. €. Kitaip tariant kaina tokia kaip renovuotų kelių mokyklų ar kelių naujų vaikų darželių. O štai nauda kokia? Tad akivaizdu, kad geriau išvis šio projekto nebūtų buvę.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.