Kinh nghiệm xin visa du lịch Hàn Quốc (Update 08/2017)
Ha Nhi
14168

Chị ơi e và e gái định xin visa du lịch Hàn tháng 9 này. E là sinh viên sắp tốt nghiệp, e gái e thì chưa đủ 18 tuổi. Thế tụi e có thể dùng chung sổ tiết kiệm của bố để chứng minh tài chính k ạ?? Hay 2 đứa thì phải có 2 sổ riêng thì mới đc??

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.