Đối với phần mềm Inventor thì đây là một trong những lựa chọn ưu thích của những người làm trong lĩnh vực cơ khí và ngày càng được phổ biến mở rộng khắp nơi. Các bạn có thể em chi tiết ở đây http://vntechpay.com/155/Tron-bo-tai-lieu-hoc-Inventor-den-thanh-thao Tài liệu vntechpay

Like what you read? Give Vntechpay a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.