Tiết kiệm không kỳ hạn trực tuyến

Gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng không còn là việc xa lạ đối với người dân Việt Nam. Ngân hàng đã bắt đầu trở thành một người bạn đồng hành, cung cấp những giải pháp tài chính an toàn và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cũng như nguyện vọng của đa phần dân số. Trong đó, một trong những sản phẩm phổ biến được biết đến là sản phẩm tài khoản tiết kiệm tiền gửi có kỳ hạn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sau đây.

Tài khoản tiền gửi tiết kiệm

Tài khoản tiền gửi tiết kiệm đơn giản chỉ là một sản phẩm tiền gửi được cung cấp bởi ngân hàng. Khi bạn có một số vốn không sử dụng đến nhưng bạn muốn một nơi cất giữ chúng an toàn và có thể làm tăng giá trị lên dù không đáng kể thì gửi tien tiet kiem tại ngân hàng sẽ là một lựa chọn hợp lí, hiện đại và thông minh.

Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm đều có hai loại chủ yếu là gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn. Với gửi tiết kiệm có kỳ hạn, bạn sẽ chọn thời gian gửi từ 3–36 tháng tùy theo nhu cầu và kế hoạch kinh tế cá nhân. Bạn gửi tiền càng lâu, lãi suất nhận được càng cao. Gửi tiền không kỳ hạn thì bạn có thể rút vốn bất cứ lúc nào bạn muốn do tính chất công việc đột xuất hay gặp phải những rủi ro bất ngờ. Tất nhiên là lãi suất của sản phẩm gửi không kỳ hạn sẽ thấp hơn gửi có kỳ hạn.

Gửi tiết kiệm trực tuyến

Thay vì phải đến tận ngân hàng để thực hiện các giao dịch gửi tiền tiết kiệm trong nhiều lần, với tài khoản tiết kiệm trực tuyến, bạn sẽ không cần phải làm điều đó. Với bước đăng ký thủ tục ban đầu đơn giản và nhanh chóng đến không ngờ chỉ một lần đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy sự linh hoạt và tiện lợi của sản phẩm này khi mỗi ngày với bạn đều là một ngày bận rộn không ngơi nghỉ.

Lai suat tien gui tiet kiem trực tuyến được tính theo ngày trên cơ sở số dư cuối ngày của tài khoản bạn sở hữu. Tài khoản sẽ tự dộng chuyển từ tài khoản tiết kiệm không kì hạn đến tài khoản thanh toán bất cứ lúc nào bạn có nhu cầu gọi vốn để sử dụng đầu tư hoặc thanh toán. Bất cứ nơi đâu, chỉ cần có mạng, bạn sẽ thực hiện giao dịch trực tuyến và không tốn phí.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.