Enoshima Aquarium Beach

Bờ biển gần thuỷ cung Enoshima nhìn từa tựa biển Qui Nhơn gần nhà. Hôm nay trời đẹp nên đằng xa núi Phú Sĩ nổi lên trên mây rõ rệt.

Cây và Núi
Định núi Phú Sĩ (bên phải) phủ tuyết trắng như mây
Thuỷ đăng (bên trái) nhìn không đẹp bằng tượng Trần Hưng Đạo ở biển Qui Nhơn
Like what you read? Give vochicong a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.