Çfarë:

Në përpjekjen për shoqëri të kulturuar, të hapur dhe aktive, zëri i qytetarëve është faktori më i rëndësishëm për arritjen e idealeve demokratike. Procesi i shprehjes së qëndrimeve duhet të jetë i guximshëm i barabartë — kjo është mënyra e vetme të preket thelbi i problemit. 
“Zëra për demokraci” angazhohet për analizë objektive dhe diskutim në lidhje me proceset demokratike në Maqedoni. Veprimi i bashkuar dhe i qëndrueshëm i qytetarëve, do të kthejë forcën e zërit të tyre.

Si:

• Shprehje kulturore dhe letrare 
• Ide progresive 
• Analizë objektive 
• Referim në lidhje me burimet 
• Respekt ndaj të ndryshmëve

Për:

• Përvojë personale në lidhje me sundimin (jo) demokratik në Maqedoni
• Zgjidhje praktike dhe teorike për arritjen e idealeve demokratike 
• Shembuj internacional dhe krahasim të sistemeve politike 
• Analizë e kuo statusit maqedonas dhe ngjarjet e deritanishme 
• Ese për Maqedoninë utopike

Kush:

• Qytetar i ndikuar me zhvillimin e kulturës demokratike, mendimin dhe lirinë në Maqedoni

Të gjitha palët e prekura mund të shpërndajnë zëtin e tyre në
voices.democracy@gmail.com..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.