Image for post
Image for post
Filmin kameraya çekilmeden önceki eskizleri.

“Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü? bir anlamda Türkiye’de yapılan ilk type-motion (hareketli yazı) çalışması, bu sebeple kendisini “hareketli grafik tasarımı” disiplini altında da inceleyebiliriz.”

Volkan Ekşi

1972 tarihli (bazı kaynaklara göre 1970) “Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü?”, Türkiye’de ilk özgün canlandırma filmi girişimini temsil ediyor. Film, o güne kadar yapılmış bütün örneklerden farklıydı; Türk hat sanatının eski ustalarının çalışmalarını çıkış noktası yaparak bu hat örnekleri canlandırılıyor, hat çizgileri ile bir Osmanlı kayığı denizde kürek çekerek yüzdürülüyordu. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store