Offset Görünen Web Siteleri

Voliro Turkiye
Mar 29, 2018 · 2 min read

Son zamanlarda karşımıza çıkan yeni bir tasarım trendi var; Offset baskı gibi görünen arayüzler.

Uzun zamandır arayüzler gridlere mahkumdu. Artık bu mahkumiyete son veren tasarımlarla tanışma zamanı geldi. Offset baskılarda görmeye alışık olduğumuz asimetrik ve iç içe geçmiş tasarım anlayışı artık web sitelerinde ve landing page’lerde karşımıza sıklıkla çıkar oldu.

Bu tasarımın estetik açıdan daha da iyi görünmesini, Paralaks (parallax) yani üst üste binen içeriklerin farklı eksenlerde ve hızlarda kaydırılmasıyla sağlayabiliyorsunuz.

Bu tasarım anlayışını destekleyen bir diğer püf noktası ise Hareket Eden Gölgeler. Bu noktada kaydırma (scroll) veya imleç (cursor) hareketlerinize bağlı olarak açısı ve derinliği değişen gölgeler karşımıza çıkıyor. (Burada anlatmak istediğimi basitçe http://okfoc.us/okshadow/ adresinden görebilirsiniz.)

Yukarıda belirttiğim tasarım anlayışına sahip siteler için bir kaç örnek;

http://www.jbdunckel.com

http://www.loicnottet.com

Mert ÇELİK

Voliro

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store