ວົງທອງ: ສອນວິທີການຕິດຕັ້ງ WordPress

1. ມາຮູ້ຈັກກັບ WordPress ກ່ອນ:

WordPress ແມ່ນ Open source web software

ເຊີ່ງເຮົາສາມາດຕິດຕັ້ງເທີງເວບ Server ຂອງເຮົາ

ເພື່ອສ້າງເວບ ບຣ໋ອກ(Blog) ທີ່ມີການຈັດບົດຄວາມ

ຫຼື Content Management System (CMS) ເປັນເວບທີ່

ນິຍົມກັນໃຊ້ຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນນີ້…

2. ຂັ້ນຕອນໃນການຕິດຕັ້ງ WordPress ມີດັ່ງນີ້:

1. ດາວໂຫຼດ Files ມາກ່ອນ

Files Wordpress

2. ຈາກນັ້ນໃຫ້ແຕກ Files

Files Wordpress ທີ່ແຕກແລ້ວ

3. ຈາກນັ້ນໃຫ້ Copy Folder wordpress ແລ້ວກໍ່ເຂົ້າຊ່ອງ C

ແລ້ວເຂົ້າ xampp ແລ້ວ Page ຫຼື ວາງໃສ່ htdocs

4. ເຮົາຕ້ອງມີໂປຣແກຣມ xampp ທີ່ເຮົາຕິດຕັ້້ງໄວ້ແລ້ວ

ໂປຣແກຣມທີ່ຈຳລອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໃຫ້ເຮັດວຽກໃນ

ລັກສະນະຂອງ Web Serverໄດ້ ເຊັ່ນວ່າ:

5. ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ໂປຣແກຣມ XAMPP ເພື່ອຈະສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

ໃຫ້ກົດປຸ່ມ Start ຂອງ Apache ແລະ ປຸ່ມ Start MySQL

6. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ເວບບຣາວເຊີ ເພື່ອພິມຄຳສັ່ງ

localhost/phpmyadmin ໃສ່ URL ແລ້ວກົດ Enter

ເມື່ອເຂົ້າ phpmyadmin ແລ້ວ ກົດທີ່ New ເພື່ອສ້າງ Database

ໂດຍໃສ່ຊື່ວ່າ: wordpress

7. ຈາກນັ້ນກໍ່ເຂົ້າ URL ແລ້ວພີມຄຳສັ່ງນີ້ໃສ່

localhost/wordpress ກົດ Enter ໄປກໍຈະຂື້ນໜ້ານີ້ມາ

8. ໜ້າຕໍ່ມາແມ່ນ

· Database Name ໃສ່ເປັນ wordpress

· Username ໃສ່ເປັນ root

· Password ບໍ່ໃສ່,ແຕ່ຖ້າໃຜມີກໍ່ໃສ່ໄດ້

· Database host ໃສ່ເປັນ localhost

· Table prefix ໃສ່ອັນໃດກໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນວ່າ: wp_

· ແລ້ວກົດ Submit

9. ແລ້ວຈະສົ່ງຄ່າມາຫາໜ້ານີ້

10. ໜ້ານີ້

o Site Title ແມ່ນໃຫ້ໃສ່ຊື່ເວບໄຊ໌ທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃສ່

o Username ໃສ່ຊື່ຜູ້ໃຊ້ງານ ຫຼື admin

o Password ໃສ່ລະຫັດຜ່ານ

o ຕິກໃສ່ confirm password

o Your Email ໃສ່ອີເມວຂອງທ່ານ

o ແລ້ວກົດ Install Wordpress

11. ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍແມ່ນໃຫ້ປ້ອນ ຊື່ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານໃສ່

ແລ້ວກົດ Log in

12. Log In ແລ້ວທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ເວບ WordPress ແບບນີ້ເລີຍ

ດ້ວຍວິທີງ່າງໆທ່ານກໍ່ຈະມີເວບເປັນຂອງຕົນເອງຖ້າທ່ານໃດຢາກມີເວບໄຊ໌

ເປັນຂອງຕົນເອງກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ຕາມວິທີງ່າຍໆທີ່ເຮົາໄດ້ສອນມາຂ້າງເທີງນີ້ໄດ້

ຝາກຕິດຕາມ,ກົດໄລ໌,ກົດແຊຣ ແນ່ເດີ້ (ຂໍຂອບໃຈ)

Like what you read? Give vong sengkhamyong a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.