Staying up late to study for a test

Hôm nay nay lại thức khuya học bài, tại hồi sớm không chịu học đó. Coi đi coi lại vụ đi lục, thấy thích ghê. Mình học ngành khoa học máy tính, càng học càng thích. Hết mùa này chuyển qua học trường hệ 4 năm rồi. Khó nhưng sẽ vui hơn!!!! Hy vọng là được nhận vào UCB. Mình sẽ cố gắng học thật tốt để vào chương trình Cao Học rồi định làm startup!!! Cố lên.
Bây giờ thì học bài tiếp thôi nào :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.