UXWell is changing, evolving. This article should provide an overview of what you can expect with this year’s upgraded UXWell — Model 5.

Photo by Sven Brandsma on Unsplash

English

Originally all articles on this blog were in Czech. So why switch to English if it is harder to read (and write) for non-native speakers, easier to fall into using clichés, bullshit and filler-words?

  1. You will need English to read the books, articles, view videos about important topics in UX. Low English skill will limit how much and how fast you will get new information.
  2. We’ll be working on a product that won’t be limited to a…


It’s been some time since I wrote something of note. That is going to change.

We’re all going from the past into the future. One step at a time. Sometimes, these steps are quite close together. Other times they are planned and well-rehearsed. Sometimes coincidences let us see the stepping stones we would have otherwise missed.

You may do the steps “intuitively”. Reacting only to the immediate events unfolding before your very eyes. I certainly did. After contemplating my goals, needs (in the NVC sense), and purpose, decided to take steps that should help me be in contact with what…


Velké věci někdy začínají nenápadně. Pro deset lidí začala druhý zářijový víkend nová kapitola jejich profesního života. Zažili první víkendové setkání čtvrtého ročníku programu UXWell. Nebo přesněji úvodní setkání v jeho čtvrté iteraci.

Každý rok koncept UXWell na základě zpětné vazby z předchozích ročníků měníme a vylepšujeme. Letošní čtvrté opakování přineslé zatím největší změny. Proti minulým ročníkům jsme zúžili záběr a budeme věnovat víc času tréninku dovedností, které tvoří základ našeho řemesla. Zaměříme se především na sběr, interpretaci a použití strukturovaných znalostí o lidech (persony, kontextové scénáře) v průběhu celého návrhu produktu a jeho uživatelského rozhraní. …


The same great venue!

This year’s WebExpo is looking to be really interesting and I wanted to share my excitement with you. Going through the program they announced today, these talks really piqued my interest:

  1. Getting real about UX by Joe Natoli makes me curious. Will he cut through all the UX cargo cult and charlatanism surrounding our craft? Will he talk about our love of technical terms and deliverables?
  2. Philip Bonhard — the head of Customer Experience at a big bank — talking about digital security for people? …


Autor fotografie: Timon Studler

Návrhu služeb a produktů, vycházející z pochopení lidí a jejich potřeb, začíná být stále běžnější. Proto mám pocit, že zkratku HCD (Human-Centered Design neboli také Design zaměřený na člověka) není třeba příliš představovat. Metodiku poznávání a používání lidských potřeb při návrhu sociálních inovací a služeb pod vlajkou HCD od začátku nesla americká agentura IDEO (a vy si o ní díky Flow o.p.s a KISKu můžete přečíst v češtině). Krokům, které tento proces pojmenovává Hear, Create a Deliver jsou pak přirazené konkrétní techniky nebo způsoby přemýšlení.

Vnímáte nebo víte?

Pokud jste již HCD při návrhu webu nebo aplikace použili, možná jste narazili na to…


Photo by Charles 🇵🇭

Před lety jsem zpětnou vazbu nevnímal jako zásadní téma. Moc jsem o ni nestál a ani ji neposlouchal. A pak mně realita přesvědčila o opaku — přišel jsem o místo a pochopil, jakou roli v tom zpětná vazba hrála.

Už od malička cítím silnou potřebu věcem kolem sebe porozumět. Přijít jim na kloub a zjistit, jak fungují. Když jsem pochopil, že můj postoj ke zpětné vazbě měl tak silný vliv, chtěl jsem se dozvědět víc. Od té chvíle mě nepřestala přitahovat. …


Pokud hledáte způsob, jak zjistit, co cítí lidé při použití vašeho produktu, může se vám hodit metoda Product Reaction Cards. Vymysleli ji už v roce 2002 UX designéři z Microsoftu a já ji objevil v roce 2011 a od té doby mi nesčetněkrát pomohla.

Nejvíc se hodí na závěr testování použitelnosti lépe, abychom pochopili klíčové momenty zážitku účastníka. A díky tomu mohli lépe produkt vylepšit.

Na tohle téma byla také 19. února na konferenci UXZ.cz moje přednáška. Pokud jste ji nestihli živě, nebo si ji chcete jen připomenout, můžete si prolistovat slajdy mé prezentace (s vloženými poznámkami pro přednášejícího).


This is an answer I wrote on Quora and in the process of writing it seemed to me that it would benefit more people if it was also reprinted here.

Thank you for the question. This has been one source of fascination (and ire) for me as many user research endeavors are fraught with high-levels of bias. Especially early foundational data gathering.

Let’s start at the beginning with a definition of bias. The Merriam-Webster says it is:

“[a] systematic error introduced into sampling or testing by selecting or encouraging one outcome or answer over others”. Generally, that is true. If…


Lean Canvas, Business Model Canvas, Value Proposition Canvas. Tak to obvykle začíná. V tom lepším případě. Produktový manažer, majitel nebo zakladatel start-upu přijde s myšlenkou a po určité době se dostane k designérovi. My na to jdeme pohledem designéra. A ani na chvíli nespouštíme oči z lidí, kterým bude produkt sloužit.

Ze své zkušenosti vím, že i po několika průchodech různými canvasy mám stále ještě spoustu nezodpovězených otázek, které mi v návrhu užitečného produktu chybí. A přitom už ode mne kolegové očekávají, že vezmu myš do ruky a nakreslím jim přinejmenším wireframe.

Od té doby, co jsem si přečetl Designing…


This is an experiment in focused thought and a practice of question formulation. It comprises only of questions and no answers (even if some new information might be gleaned from the questions themselves) and does not serve the purpose of sharing new information with you, the reader.

Note that the estimated reading time Medium shows you is probably wildly inaccurate as these question will spark more questions in your head making you progress slower than expected.

Now that you know all this. On to the initial question …

What would happen if I — for the next 30 minutes —…

Petr Stedry

Creating great user experiences at Pure Storage. Helping new designers grow at UXWell. Philosopher. Observer of people.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store