Velké věci někdy začínají nenápadně. Pro deset lidí začala druhý zářijový víkend nová kapitola jejich profesního života. Zažili první víkendové setkání čtvrtého ročníku programu UXWell. Nebo přesněji úvodní setkání v jeho čtvrté iteraci.

Každý rok koncept UXWell na základě zpětné vazby z předchozích ročníků měníme a vylepšujeme. Letošní čtvrté opakování…

Návrhu služeb a produktů, vycházející z pochopení lidí a jejich potřeb, začíná být stále běžnější. Proto mám pocit, že zkratku HCD (Human-Centered Design neboli také Design zaměřený na člověka) není třeba příliš představovat. Metodiku poznávání a používání lidských potřeb při návrhu sociálních inovací a služeb pod vlajkou HCD od začátku…

This is an experiment in focused thought and a practice of question formulation. It comprises only of questions and no answers (even if some new information might be gleaned from the questions themselves) and does not serve the purpose of sharing new information with you, the reader.

Note that the…

Petr Stedry

Creating great user experiences at Pure Storage. Helping new designers grow at UXWell. Philosopher. Observer of people.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store