Sign in

Thạnh Võ hasn't written any stories yet.

Thạnh Võ

Tốt nghiệp Đại Học Ngân hàng Tp. HCM. Đã làm việc tại nhiều Ngân hàng Nhà nước, Tư nhân & Quốc tế tại Việt Nam.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store