Dấu hiệu máy bộ đàm motorola đã qua kiểm duyệt của FMRC

Bạn đang làm việc trong một môi trường làm việc nguy hiểm ,dễ cháy nổ .Bạn muốn sử dụng một thiết bị liên lạc những chưa biết nên dùng sản phẩm nào.Với bài viết dưới đây,chúng ta hãy cùng tìm hiểu sau đây nhé.
Với công nghệ hiện đại ,thì việc sử dụng máy bộ đàm motorola GP338/328 chống cháy nổ … là việc biện pháp tốt nhất hiện nay.
Với máy bộ đàm đã được tổ chức Factory Mutual Research Corporation — FMRC kiểm duyệt với một quy trình khắc khe để có thể thông qua và có khả năng làm việc trong môi trường nguy hiểm.Để nhận thấy máy đã qua kiểm duyệt chưa ,quý khách có thể thấy tem màu xanh dưới thân máy máy ghi rõ máy sử dụng an toàn ở vùng nào, loại nào và nhóm nào. Trên Pin được ván tem xanh với mã số HNN 9010A

Like what you read? Give vothiphung a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.