ลองเล่น WebVR บน Firefox Nightly for Android

พอดีมีอุปกรณ์เสริมที่เอาไว้ยัดมือถือเข้าไปแล้วเล่น VR ได้ที่พี่ต้น Sukrit บริจาคมาให้ และใช้ Firefox Nightly for Android อยู่แล้วก็เลยอยากจะลองสักหน่อย โดยการเข้าไปเปิดเว็บนี้ https://mozvr.com/webvr-demos/demos/sechelt/?mode=vr มันก็แบ่งเป็น 2 จอให้เลยครับ ผมก็จับมือถือยัดเข้าไปในอุปกรณ์เสริม (แว่น ?)

มือถือพอยัดเข้าอุปกรณ์ไปแล้ว

แล้วก็ลองครอบหัวเล่นดูก็พบว่ามันก็พอเล่นได้ แต่ยังไม่ได้ลองอะไรมากไปกว่านี้ ขั้นตอนต่อไปว่าจะลองเขียนเว็บ 3 มิติเองดูโดยใช้ A-Frame

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.