GSoC 2017 และ Apertium

Google Summer of Code เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาได้ทำงานกับองค์กรที่สร้าง open source software โดยตรง โดยที่สิ่งที่นิสิตนักศึกษาจะได้ก็คือเสื้อยืด ประสบการณ์ และ credit ครับ โดยมีเวลา 3 เดือนเริ่มจากเดือนพฤษภาคม

หนี่งในองค์กรที่เข้าร่วมครั้งนี้คือ Apertium ถ้าหากท่านใดสนใจทำโปรแกรมแปลภาษาไทย-ลาว หรือคู่อื่น ๆ เช่น คำเมือง-ไทย มลายูปัตตานี-ไทย ก็ทักเข้ามาได้ครับ จุดที่น่าใจคือโครงการน่าจะพอเสร็จใน 3 เดือนได้ และขยายความสามารถของ Apertium ให้ใช้กับภาษาที่ไม่มีช่องว่างระหว่างคำได้ (หรือพูดอีกอย่างว่าต้องตัดคำ) โดยใช้ tool ที่มีอยู่แล้วของ Apertium เอง

เพิ่มเติม

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Vee Satayamas’s story.