Vsmart Joy 3 và Star 3 cùng ra mắt một ngày chính vì vậy đây là câu hỏi mà nhiều người đang quan tâm nhất. Nên mua Vsmart Vsmart Joy 3 hay Star 3?

2 sản phẩm này cách nhau hơn 500.000đ ở phiên bản RAM 2G tuy nhiên với Joy 3 thì được trang bị cấu hình cao hơn so với Star 3.

Cụ thể Vsmart Joy 3 được trang bị con chip khá mạnh trong tầm giá của nó là Snapdragon 632 8 nhân, trang bị lên tới cục pin lên tới 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh…

Vsfan.vn

Cộng đồng Vsmart Việt Nam https://vsfan.vn/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store