Cái duyên

Dạo gần đây tự nhận thấy mình có cái duyên với văn hoá hồi giáo. Mọi thứ bắt đầu từ chuyến đi du lịch 2 lần tới Malaysia nơi luôn bét dí trong list mình muốn đi. Nhưng kì lạ thay là lại bị cuốn hút bởi đất nước này. Penang cổ kính, Melacca êm đềm, KL dù bận rộn nhưng vẫn có cái hồn của riêng nó. Bảo tàng Hồi Giáo không Tiếp đến là lại được đọc được những cuốn sách hay về

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.