Hm…?

Velgerguide for ambivalente sjeler som har vanskeligheter med veivalget

Når populismens bølger slår inn over norsk politikk, trenger vi et sterkt ankerfeste for liberale, rause og grønne verdier. Så enkelt er det.

I oppkjøringen til dette valget har motstandere på begge sider gjennomført et snedig samarbeid om å redusere oppslutningen til Venstre, landets eneste sosialliberale parti.

Arbeidsdelingen har vært slik:

1. Venstresiden og Miljøpartiet har gjort Venstre ansvarlig for FrPs håpløse populisme (som altså er det stikk motsatte av den liberale, progressive politikken Venstre står for).

2. FrP har utnyttet situasjonen ved å forsterke sin egen gråbrune retorikk, sånn at Venstre fremstår enda mer uspiselig for liberale velgere. En umulig situasjon, om du ikke gjennomskuer spillet.

Det populistiske paradoks

Frp elsker å bli hatet, og tjener på det. Jo mer avsky liberale mennesker får for Frp, jo mer forskyves maktbalansen på borgerlig side i favør av de kjipe ideene til…, ja nettopp..., Frp.

Kall det gjerne “Listhaugs limpinne”. De som stemmer taktisk for å hindre populismen, får mer av den. Lavere oppslutning gjør at Venstre mister mulighet for å demme opp.

Litt sånn som dette:

Smart.

Alt pratet om allianser forsterker effekten. Betydningen av faktisk politikk skyves i bakgrunnen. Spillet flyttes bort fra den banehalvdelen som handler om konkrete løsninger.

Navnet mitt står på stortingslisten til Venstre i Hordaland (på sjetteplass, ingen fare). Jeg har selv slitt med følelser av ambivalens. Men de siste ukene har en klarhet kommet over meg.

Spillet er rigget. Vi må tilbake til grunnreglene.

En stemme til Venstre er en stemme til Venstre. Litt som at en stemme til Ap er en stemme til Ap. Og at en stemme til Sp er en stemme til Sp. Du skal stemme på det partiet du er enig med.

Fortsatt i tvil?

Her er fem spørsmål du bør stille deg selv.

1. Er klimakampen kampen over alle kamper ved dette valget?
Hvis ja: Stem Venstre, MDG, Krf eller SV

Klimaspørsmålet er nå helt kritisk. Ikke bare fordi vi ligger dårlig an mtp togradersmålet. Også fordi det åpner seg store markeder, der norsk næringsliv må vinne posisjoner. Det eventyret som kommer etter oljeeventyret kommer ikke av seg selv. Jonas og Erna er samme ulla på klimaområdet. Det avgjørende er hvilken retning de trekkes i. Alternativene er kjipere (Sp/Frp), eller mer progressiv (de grønne partiene). Venstre går til valg på en blågrønn konstellasjon. Men alt er i spill. De grønne partiene deler mål, men har ulikt syn på virkemidler. Det er sunt for debatten. Venstre har vist evne til å forhandle over hele det politiske spektrum. Jo større partiet blir, jo friere forhandlingsposisjon. Til begge sider.

2. Er konkrete resultater viktigere enn retorikk?
Hvis ja: Stem Venstre.

Venstre har gjennom tøffe kamper over lang tid bevist at de er en garantist for anstendighet og praktiske resultater. I den siste regjeringsperioden har Venstre vært proppen som holder tilbake de verste konsekvensene av Frps politikk. Har det vært gøy? Nei. Samtidig har partiet fått gjennomført mange av sine egne kampsaker. Partiet har vist en vilje til å ofre seg selv i kampen for de idealene som faktisk står svart på hvitt i programmet. Ja, Venstre har en tendens til å ende opp som en brikke i andres kyniske spill. Men en ting har de beholdt: Integriteten.

3. Trenger høyrepopulismen prinsipiell motstand fra liberalt hold?
Hvis ja: Stem Venstre

Ytre høyre fløy gir for tiden gir store utslag på Trump-o-meteret. Alle liberale mennesker, meg selv inkludert, får allergisk utslett av Listhaug. Det er ikke bare Frp som åpner for dette: Å ofre friheten og rettsstatlige prinsipper i en påstatt kamp for frihet og rettsstatlige prinsipper. Venstre har i årevis vært den tapreste forsvareren av liberale grunnverdier i Norge. Partiet vil gå i døden for forsvare Listhaugs rett til å si idiotiske ting. Samtidig er Venstre flink til å avkle den hatefulle retorikken. I den grad Venstre utsteder en garanti, er det en garanti MOT høyrepopulisme og autoritær, kald, guffen politikk. Og om det er ordene du frykter: Listhaug vil ikke bli mindre splittende utenfor regjering.

4. Er næringspolitikk og grønn omstilling to sider av samme sak? 
Hvis ja: Stem Venstre

De fleste andre partier har et lettvint forhold til klima, eller manglende forståelse for gründerskap og næringsliv. Venstre gjør politikken smartere og forsterker innsatsen i begge ender. Vi trenger et parti som tar næringsutvikling OG klimaomstilling på alvor, og ser sammenhengen mellom dem. Ny teknologi og markedsdynamikk som belønnet grønne løsninger er helt avgjørende for å lykkes i klimakampen. Ingen andre partier kan levere på dette. Vi trenger langt strengere rammer for gårsdagens teknologi, og større spillerom for dem som prøver å lage løsninger tilpasset morgendagen.

5. Trenger vi politikere på Stortinget som faktisk har peiling på teknologi? 
Hvis ja: Stem Venstre

Politkkens grenseflate mot teknologi blir bare viktigere. Offentlig sektor står foran en stor digital transformasjon. Den neste stortingsperiode vil autonome kjøretøy kjøre på norske veier. Smart teknologibruk og brukerorientering kan spare samfunnet for enorme summer. Vi trenger en politisk kraft som vet hva åpen kildekode er, som er opptatt av dataåpenhet, skjønner solenergiens forretningsmodeller og hvordan internett faktisk fungerer. Venstre er et parti preget av mennesker som faktisk forstår ny teknologi — sånn på ordentlig. Terje Breivik er et godt eksempel. Politikk handler om mer enn partilogoer. Vi trenger kunnskapsrike enkeltpersoner.

6. Vil du helst at Venstre skal avslutte samarbeider med FrP?
Hvis ja: Stem Venstre

Det irriterende frihetsidealet blir forsøkt skviset ut, av autoritære krefter. Den liberale motstandsbevegelsen trengs, mer enn noen gang, men utfordres fra begge kanter. Venstre er tydelig på at de ikke ønsker å gå i regjering med Frp, men utelukker ingenting. En regjering trenger parlamentarisk grunnlag. Politikk er ikke virtuell memes på facebook, selv om det virker sånn. Det er virkelige ting for ekte folk. Co2-ekvivalenter. Norskopplæring. Eksportstøtte. Rettssikkerhet. Skal vi holde populismen i sjakk trengs ikke flukt fra Venstre, men mobilisering rundt liberale ideer. Jo større partiet blir ved valget, jo større blir forhandlingstyngden. Jo lavere er sannsynligheten for at Listhaug får politisk gjennomslag.

Det man vil ha mer av må man stemme på. Alle frie sjeler som kombinerer liberalt sinnelag med et ønske om et grønnere og rausere samfunn bør velge Venstre ved dette valget. Det er din beste forsikring for et heldig utfall når støvet har lagt seg etter regjeringsforhandlingene i Stortinget.

Og til dere andre:

Javel.

Godt valg.

Ps: Hvis du fortsatt er i tvil nå, er du trolig genetisk disponert for vingling. 
Det betyr med 100% sikkerhet at du bør stemme på Venstre.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.