Wanstead beyond
Nico Van Dyck
31

Away days, men zou er een gewoonte van willen maken. 19 verplaatsingen en nog wat European trips er bovenop. Sterk plan, uitvoerbaarheid ligt wat moeilijker, het thuis verkocht krijgen allicht onmogelijk. Eén ding is zeker: we go again, Nico. Pool!

Like what you read? Give Walter VanLommel a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.