Bir Fincan Kahve ile Bitcoin’in ve Blockchain’in Geleceği

Gün batımında Bitcoin muhabbeti ve kahve…

Varol Maksutoğlu

Öğretmen ve Öğrenci, Programcı, Tasarımcı, Merak Eden ve Araştıran Şahsiyet

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store