Podważenie wniosków o płatność to kolejny punkt szantażu. Według anonimu jaki wpłynął do jednego kontrahenta, jeżeli ten nie zwróci projektu, szantażyści zapowiadają sprowadzenie postępowania w celu podważenia wniosków o płatność, jakie składane były do rozliczenia projektu, który ma być zwrócony według wyznaczonego ultimatum.

Według szantażystów, jeszcze w 2016 r. prokuratura rozważała podważenie zasadności rozliczeń z podmiotami T… i O…, o czym świadczą “tajne” wiadomości wysyłane pomiędzy prokuraturą, a OLAFem, jakie przedstawili szantażyści. Ta próba szantażu choć brzmi wiarygodnie, również nie powiodła się w tym sensie przynajmniej iż spółka nadal nie wpłaciła pieniędzy oczekiwanych przez szantażystów, nie angażowała się w negocjacje…

Urzędnicy wszczęli w projekcie szereg kontrole i chociaż żadna nie wykryła żadnych nieprawidłowości — wkrótce po ich zakończeniu domagano się od spółki „wynagrodzenia” z za „poprawnie rozliczony” projekt. Ponieważ beneficjent nie wpłacił żadnym urzędnikom żadnego “wynagrodzenia”, to urzędnicy w zemście zarządzili nie tylko taką kontrolę trwałości, podczas której ponownie weryfikowali wszystkie dokumenty już zweryfikowane w czasie poprzednich kontroli, praktycznie powtarzając wszystkie czynności kontrolne do skutku, ale również kontrolę tą powtarzali.

Ostatecznie nawet „potajemna” kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości w rozliczeniu projektu, jednak bez powiadomienia beneficjenta podczas nieogłoszonej kontroli zmieniono decyzję o uznaniu części kosztów za „kwalifikowane” na „niekwalifikowane”, choć decyzji tej nie ogłoszono nawet beneficjentowi. Co ciekawe decyzję tą podjęto w trakcie niezapowiedzianej kontroli, ale również bez ogłoszenia wyników tej kontroli. W trakcie kontroli stwierdzono „naruszenia”, które nie są zdefiniowane ani w umowie o dofinansowanie, ani w regulacjach dotyczących umowy, a nawet w ogóle nie mieszczą się w systemie prawnym. Właściwie nie wiadomo zatem czego dotyczyć miały rzekome „naruszenia” skoro nie stwierdzono ani co naruszają, ani na czym polegają rzekome…

Jak się okazało, od początku roku wydział do walki z przestępczością gospodarczą wszczął śledztwo w sprawie fałszowania dokumentacji projektowej w projekcie beneficjenta Z… sp. z o.o. w Szczecinie.

Zawiadomienie o podejrzeniu fałszowania dokumentacji złożone zostało przez zarząd beneficjenta w związku z uporczywym odmawianiem dostępu do dokumentacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Pracownicy PARP informowali zarząd beneficjenta że przeglądanie dokumentacji jest “bezprzedmiotowe” w momencie gdy projekt został zakończony, a także “niemożliwe” w związku iż jednocześnie trwa jego ponowna kontrola, która została wszczęta po zakończeniu projektu, a której to jednakże nigdy pracownicy PARP nigdy zapowiedzieli.

Pomijając już fakt iż zgodnie z…

Od 2014 beneficjent męczony jest anonimowymi żądaniami łapówek, ale jak się okazało również listami, jakie finalnie nieznane osoby kierowały zarówno do Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ZARR), jak i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Kto kryje się za serią anonimowych telefonów i listów? Według szantażystów, reprezentowali oni Magdalenę Kotnis, prezes ZARR. To na rzecz ZARR domagano się łapówki. Sama prezes Kotnis rzekomo na początku 2015 r. miała przedstawić plan naprawczy dla spółki z uwagi na straty jakie spółka generowała. Faktycznie jedyne o czym wiadomo co przedstawiono to propozycje łapówkarskie, oraz udokumentowane żądania nielegalnych wpłat nienależnych pieniędzy na konto ZARR S.A. Trudno jednak wykazać że tak istotnie było na pewno, skoro szantażyści nigdy nie otrzymali żadnej łapówki, a do końca pozostali anonimowi. Można jednak analizować inne dowody.

Otóż po pierwsze, szantażowanie beneficjenta odebraniem dotacji rozpoczęło…

Minister Rozwoju bezskutecznie wojując z beneficjentem, nakazał Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażować dwa zespoły prawne w znalezienie interpretacji korzystnej dla ministerstwa, która zatuszowałaby niekompetencje urzędników, którzy pomimo negatywnych wyników kontroli wydawali pieniądze beneficjentowi.

W celu przyspieszenia dochodzenia metodami, jakie były niedostępne dla MR, PARP wezwał do pomocy Komisję ds. zwalczania nadużyć finansowych. Jeszcze w zawiadomieniu z dnia Komisja ds zwalczania nadużyć finansowych (OLAF) zasugerowała ze beneficjent zaangażowany był w proceder “powołania kilkunastu podmiotów powiązanych osobowo, które korzystały z dotacji europejskich”. Efektem łamania prawa w Polsce tak przez MR, jak i PARP, a także ZARR — wszystkie odpowiadające wzajemnie za swoje działania i działające w tym samym interesie, wszystkie spółki zidentyfikowane przez OLAF podjęły jednocześnie decyzję o wywiezieniu majątku poza Polskę do krajów szanujących standardy administracyjne.

Efektem wszystkie te podmioty jeszcze w styczniu 2015…

Apogeum konfliktu pomiędzy Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., a beneficjentem dotacji sięgnęło zenitu 2 lipca 2015 r. Tego dnia prezes beneficjenta pojawił się w siedzibie ZARR w celu odebrania weksla. Zgodnie z umową to 1 lipca upłynął termin wskazany w umowie jako okres trwałości projektu. Umowa zakłada iż weksel przedkładany jest przez beneficjenta przed rozpoczęciem projektu na okres realizacji umowy, jako zabezpieczenie jej prawidłowej realizacji. Umowa zakłada również przepis szczególny dotyczący tego zabezpieczenia. Umowa zakłada że to zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy jest zwracane beneficjentowi po zakończeniu trwałości projektu.

W projekcie “Budżet Firmowy” moment zwrotu weksla określony w umowie przypadał na 1 lipca i tego dnia zabezpieczenie powinno być zwrócone. Urzędnicy ZARR odmówili jednak zwrotu weksla z uwagi na to że byli przekonani że umowa realizowana jest nieprawidłowo. W związku z tym prezes beneficjenta na miejscu zarządał uzasadnienia zatrzymania weksla i wskazania rzekomych nieprawidłowości. Urzędnicy nie potrafili jednak uzasadnić ani rzekomych nieprawidłowości ani wydać uzasadnienia dla zatrzymania weksla. Tym samym urzędnicy popełnili przestępstwo poprzez bezprawne zatrzymania rzeczy.

Faktycznie urzędnicy obiecali że w ciągu kilku godzin przedstawią decyzję administracyjną uzasadniającą odmowę wydania weksla. Rzekoma decyzja wpłynęła do beneficjenta jednak dopiero…

Magdalena Kotnis zwróciła się o zwrot części środków pochodzących z dotacji beneficjenta, jaką ten otrzymał w ramach realizacji projektu “Budżet Firmowy”, jednak faktycznie odmówiła zwrócenia tych środków w sposób przewidziany umową, domagając się w zamian zwrotu środków jakie beneficjent miał wpłacić bezpośrednio na konto jej spółki.

W związku z podejrzeniem składania fałszywego oświadczenia o braku powiązań osobowo-kapitałowych Magdalena Kotnis, prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (ZARR) złożyła zawiadomienie do prokuratury, a w odpowiedzi prezes beneficjenta skierował wezwanie do negocjacji, jakie powinny być w tej sytuacji przeprowadzone zgodnie z warunkami umowy.

Umowa o dofinansowanie przewiduje iż strony umowy będą wyjaśniać “wszelkie wątpliwości dotyczące realizacji umowy” w drodze negocjacji. Umowa przewiduje iż w przypadku powstania wątpliwości negocjacje zostaną przeprowadzone pomiędzy stronami w pierwszej kolejności. Ponieważ zgodnie z umową negocjacje powinny być przeprowadzone w pierwszej kolejności, a zatem przed skierowaniem zawiadomienia do prokuratury. …

Anna Płusa pracując jako pracownik Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie (ZARR) realizujący zadania publiczne dopuściła się przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych podczas realizowania zadania publicznego oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach protokołów kontrolnych

Protokoły zostały przygotowane w projekcie prowadzonym w ramach dotacji prowadzonej przez spółkę będącą beneficjentem dotacji. Anna Płusa pełniąc rolę kierownika zespołu kontroli, poświadczyła nieprawdę w dokumentach protokołów kontroli w projekcie, które to poświadczenia miały istotne znaczenie prawne w stosunku do realizowanego projektu. Efektem trzech kontroli w projekcie powstały dwa protokoły pokontrolne, w których Anna Płusa poświadczyła iż projekt realizowany jest zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy o dofinansowanie — w szczególności w zgodzie z zasadą konkurencji.

Zgodnie z protokołem zakres obejmował stosowanie zasady konkurencyjności

Układ zamknięty to tytuł głośnego filmu, którego inspiracją była prawdziwa historia biznesmenów, zmagających się z zarzutami stawianymi przez prokuraturę oraz urząd skarbowy. W układzie zamkniętym współpraca różnych instytucji prowadzi przedsiębiorców do aresztu wydobywczego, a ich firmy doprowadza się do upadłości. Faktycznie układ zamknięty to nie odosobniona historia, ale powszechna patologia, która ma miejsce w wielu miejscach w kraju.

Układy powstają z bezsilności państwa, które koordynuje działania różnych agencji i instytucji państwowych celem zwalczania przestępczości, jednak dobre intencje wypaczane są przez osoby kierujące się chęcią wykazania swojej skuteczności, osiągnięcia innego rodzaju zysku finansowego lub politycznego. Efektem wypaczania koordynacji, która pierwotnie ma na celu skuteczne eliminowanie nieprawidłowości, jest powstawanie lokalnych układów korupcji i przestępczości. Zagorzała współpraca pomiędzy instytucjami, a prokuraturą częstokroć sama w sobie przeradza się w nieprawidłowość. Układy pomiędzy różnymi instytucjami państwowymi powstają w wielu miejscach Polski, zwykle w kręgu osób pracowników urzędów skarbowych, ubezpieczeń społecznych, rozliczających dotację, w policji oraz prokuraturze.

Analogiczna sytuacja powstała w Szczecinie, gdzie współpraca…

Magdalena Kotnis wypełnia rolę grabarza szczecińskich start-upów. Niemal wszystkie start-upy nadzorowane w Szczecinie przez agencję Kotnis, które otrzymały dotacje z programu operacyjnego 8.1, oraz innych programów innowacyjna gospodarka, znajdują się obecnie w stanie upadłości lub kontynuują działalność poza regionem. Prasa i opinia publiczna wielokrotnie zadawała pytanie dlaczego przeważająca większość projektów z POIG 8.1 znika z rynku jeszcze w trakcie realizacji projektów, w które rząd zainwestował prawie 800 mln zł. Czas uchylić rąbka tajemnicy posługując się przykładami.

W regionie województwa Zachodniopomorskiego nadzór nad realizacją projektów POIG 8.1 prowadzi Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., którą zarządza Magdalena Kotnis. Magdalena Kotnis w publicznych…

John Andersen

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store