[English version below]

ก่อนที่จะจบการฝึกงานครั้งนี้เรามีโอกาสได้ฟัง speech ที่ดีมาก ๆ จาก CEO ของ Tencent Thailand (คุณ กฤตธี มโนลีหกุล) โดยมี keyword อยู่คำหนึ่งที่เรามองว่าน่าสนใจและเหมาะกับศตวรรษที่ 21 เป็นที่สุด ซึ่งคำนั้นก็คือการเป็น “generalist” หรือ คนที่มีความสามารถที่หลากหลายและสามารถที่จะปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ และเมื่อมองย้อนกลับไปเราก็พบว่าตลอดสองเดือนที่ผ่านมา Tencentได้มอบความเป็น generalist นี้และประสบการณ์การทำงานที่ดีที่สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างแท้จริง :-)

คุณพี่มาจากจังหวัดอะไรคะ

สวัสดีค่ะ ชื่อ ‘นูนู’ ตอนนี้กำลังขึ้นปีสี่แล้ว (เย่!) กำลังศึกษาอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาอังกฤษ มาจากจังหวัดกรุงเทพฯค่าาาาา

คุณพี่มาฝึกงานทำไมคะ

ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเคว้งและเครียดอยู่เหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไร งานสายอักษรก็เหมือนจะไม่ใช่ทางของเราเสียทีเดียว งานด้านอื่นก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีความสามารถพอไหม คุยกับตัวเองไปคุยกับตัวเองมาก็สรุปออกมาได้ว่าเราควรไปลองฝึกงานดู แม้ว่าการฝึกงานในครั้งนี้จะไม่ใช่การฝึกงานที่คณะบังคับแต่เราก็ค่อนข้างจริงจังพอสมควรเพราะว่าเราต้องการที่จะค้นหาตัวเอง และประเมินศักยภาพของเรา พอตัดสินใจที่จะฝึกงาน เราก็ลองเสิร์ชหาบริษัทอยู่หลายที่แล้วยื่นประวัติตัวเองเข้าไปประมาณ 2–3 ที่ ปรากฏว่า เงียบ… ไอ้เราก็เริ่มเครียดละ กลัวหาที่ฝึกงานไม่ทัน วันนั้นแหละวันที่เราเครียด…

Wasinee Saichompoo

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store