Small-Scale Fundraising, what is that?

We Encourage
Feb 12 · 3 min read

Pienkeräys, mikä se on?

In Finnish below English, Suomeksi englannin kielen jälkeen.

Small-scale Fundraising?

Fundraising in Finland has always been strictly controlled, and mainly NGOs with a fundraising permit have been able to arrange money collecting.

In March 2020, however, the new fundraising act will come into force. The new act will allow small-scale fundraising, meaning that group of minimum of 3 persons (Finnish citizens) are able to arrange a money collecting twice per year, each collection can be worth of EUR10,000 max.

This brings a lot of new opportunities for individuals willing to roll up their sleeves and make an impact. We Encourage is here to help those looking for ways to help to empower women and girls. With our fundraising platform we make it easy for small-scale fundraisers to create a cause and kick start their fundraising.

Learn more about the new fundraising act.

How does it work?

We Encourage Fundraising is a digital service that guides you step by step through the process of creating the fundraising cause. With our help you can estimate the needs for the cause. There is also guidance to fill in the necessary announcement to the police, we even help you with planning the fundraising marketing campaign with our premade marketing package, and We Encourage will help you with marketing the cause! And, the most important, we help with follow-up, how and where the money is being spent.

After the fundraising is done, we require follow-up, where and how the money is being spent, also police needs to have a report of how the money was used. In addition to the report, we require pictures and videos to showcase the donors what good has been done with the collected money.

We are looking for pilot testers!

Would you like to be the very first ones to start their own causes? If you have always dreamt of making an impact but have not been sure how, here is your chance!

Start your own cause!


SUOMEKSI

Pienkeräys, mikä se on?

Rahankeräys Suomessa on perinteisesti ollut mahdollista vain järjestöille joilla on rahakeräyslupa.

Maaliskuusta 2020 alkaen tulee voimaan uusi rahankeräyslaki. Tämä uusi laki mahdollistaa pienkeräykset. Kolmen hengen ryhmä (Suomen kansalaisia) voi järjestää rahankeräyksen kahdesti vuodessa, kerätty summa saa olla enintään 10,000 euroa kerralla.

Tämä luo paljon uusia mahdollisuuksia yksilöille kääriä hihat ja vaikuttaa. We Encourage on siinä apuna heille, jotka etsivät tapoja auttaa voimaannuttamaan naisia ja tyttöjä. Meidän rahankeräystyökalun avulla teemme pienkeräysten järjestämisen helpoksi.

Lue lisää uudesta rahankeräyslaista.
Lue lisää pienkeräyksen järjestämisestä.

Kuinka se toimii?

We Encourage Fundraising on digitaalinen palvelu, joka ohjaa sinua kohta kohdalta rahankeräyskohteen luomisprosessissa. Autamme kerääjiä prosessissa esimerkiksi arvioimaan rahankeräyksen tarpeen. Tarjoamme myös tukea poliisille tehtävän ilmoituksen kanssa, sekä autamme suunnittelemaan rahankeräyskampanjan markkinoinnin ja autamme markkinoimaan rahankeräystä! Ja mikä tärkeintä, autamme myös jälkimarkkinoinnissa, jotta lahjoittajat tietävät miten rahat on käytetty.

Etsimme pilottitestaajia!

Haluaisitko olla ensimmäisten joukossa ja polkaista käyntiin oman keräyksen? Jos olet aina haaveillut vaikuttamisesta, mutta et oikein tiedä miten ja mistä aloitaa, tässä on mahdollisuutesi!

Aloita oma keräyskampanja!

We Encourage

Written by

We Encourage, a completely new kind of impact startup, is on a mission to enable education, empower women and stop forced marriages.

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade