ฟังก์ชัน Unfold

F# และ C# มีฟังก์ชันสำหรับ aggregate ข้อมูล คือ Seq.fold, Seq.foldBack (F#) และ IEnumerable.Aggregate (System.Linq)

ฟังก์ชัน fold, folderBack และ Aggregate ทำงานคล้ายกัน คือ รับ input เป็น sequence และแปลง input ออกมาเป็นผลสรุป

ในทางตรงข้าม ถ้าต้องการแปลงข้อมูลต้นทางชุดเดียว ให้กลายเป็น sequence ใน F# มี build-in function คือ Seq.unfold ส่วน C# ต้องเขียนขึ้นเอง

ตัวอย่าง การหา fibonacci sequence ด้วย unfold จาก ข้อมูลเริ่มต้น (1, 1)

F#

C#

Show your support

Clapping shows how much you appreciated wk’s story.