รันฟังก์ชั่นในไฟล์ผ่าน Command lineโดยไม่ต้องเข้า ghci

ตัวอย่างโปรแกรม CommandLine.hs

module CommandLine where
hello :: IO()
hello = putStrLn "Hello, world"
hi :: String -> IO()
hi name = putStrLn $ "Hi " ++ name

รันฟังก์ชั่น hello

$ echo hello | ghci CommandLine.hs

รันฟังก์ชั่น hi พร้อมกับส่ง “wk” ไปยังฟังก์ชั่น

$ echo 'hi "wk"' | ghci CommandLine.hs
Show your support

Clapping shows how much you appreciated wk’s story.