เขียน List Monad ด้วย F#

Haskell

F#

จำลอง list monad ใน Haskell โดยใช้ computation expression จากตัวอย่าง สามารถใช้ instance ของ Dup ครอบสูตรที่ใช้คำนวณ ซึ่งจะมีหน้าตาคล้ายกับ do notation ของ Haskell

Show your support

Clapping shows how much you appreciated wk’s story.