เขียน List Monad ด้วย F#

Haskell

F#

จำลอง list monad ใน Haskell โดยใช้ computation expression จากตัวอย่าง สามารถใช้ instance ของ Dup ครอบสูตรที่ใช้คำนวณ ซึ่งจะมีหน้าตาคล้ายกับ do notation ของ Haskell

Like what you read? Give wk a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.