เขียน Null Propagation และ Null Coalescing ด้วย Extension Method

C# เวอร์ชั่นใหม่จะมี operator สำหรับจัดการค่า Null คือ Null propagation และ Null coalescing

ตัวอย่างนี้เป็นการจำลองการทำงานของ operator ทั้งสองตัวนี้ผ่าน extension method โดยจะแทน Null propagation (.?) ด้วยฟังก์ชั่น With และ Null coalescing (??) ด้วยฟังก์ชั่น Return

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.