เปลี่ยน Prompt ของ ghci เป็นเครื่องหมาย lambda (λ)

เพิ่มคำสั่งด้านล้างนี้ในไฟล์ ~/.ghc/ghci.conf

:set prompt "%s λ: "

เพิ่มสี

:set prompt "\ESC[34mλ> \ESC[m"
Show your support

Clapping shows how much you appreciated wk’s story.