เปลี่ยน Prompt ของ ghci เป็นเครื่องหมาย lambda (λ)

เพิ่มคำสั่งด้านล้างนี้ในไฟล์ ~/.ghc/ghci.conf

:set prompt "%s λ: "

เพิ่มสี

:set prompt "\ESC[34mλ> \ESC[m"
Like what you read? Give wk a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.