ใช้ Hoogle สำหรับค้นหา API Haskell

ติดตั้ง

$ stack install hoogle

Indexing ฐานข้อมูล

$ hoogle generate

ค้นหา API

$ hoogle "Num => [a] -> a"
Show your support

Clapping shows how much you appreciated wk’s story.