Over tien jaar bestaan alle oude politieke systemen niet meer. Over heel Europa zien we een golf van verandering van gemeenschappen en burgers die samenkomen om de macht terug te nemen van politici. Burgers mobiliseren over heel de wereld en ze bewijzen dat het volk een veel grotere rol kan en moet spelen in onze democratische maatschappijen.

De stad Brussel wordt geconfronteerd met grote democratische, ecologische en sociaal-economische uitdagingen. Wij, inwoners van Brussel, geloven dat een burgerbeweging de meest effectieve manier is om de hoop te herstellen, de gelijkheid te versterken en de burgers terug te macht te geven om…


Brussels — Luc Schuiten

In ten years, old political systems will be gone. All around Europe we are seeing a wave of change of communities and citizens coming together to take power back from politicians. Citizens are mobilising all around the world proving that the people can and should play a much bigger role in our democratic societies.

The city of Brussels is facing great democratic, ecological and socio-economic challenges. We, residents of Brussels, believe a citizens’ movement is the most effective way to restore hope, reinforce equality and empower citizens, in all their diversity, to decide what is best to improve their city…


Bruxelles — Luc Schuiten

D’ici dix ans, les anciens systèmes politiques ne seront plus. Partout en Europe nous observons une vague qui poussent les communautés et les citoyens à se rassembler en vue de s’auto-gouverner, en se passant du monde politique. Les citoyens se mobilisent et démontrent leurs volontés et leurs capacités à jouer un rôle plus actif dans nos sociétés démocratiques.

La ville de Bruxelles est confrontée à de grands défis démocratiques, écologiques et socio-économiques. Nous, en tant que résidents bruxellois, sommes convaincus qu’un mouvement citoyen est le moyen le plus efficace de restaurer l’espoir, de renforcer l’égalité et de déployer le potentiel…

webrussels

Residents of Brussels on their way to restore hope, reinforce equality and empower citizens

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store