นักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ไม่ค่อยเข้าใจ Fundamental
Sittiphol Phanvilai
39510

“นักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ (ส่วนใหญ่) ไม่ค่อยเข้าใจ Fundamental”

คนที่ไม่เข้าใจ Fundamental ผมจะเรียกว่า “กลวง”

Like what you read? Give Weerachai Yaemvachi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.