עדשות אופיס לא סתם עדשה

למי שמכיר את עולם המשקפיים יודע שיש כל מיני סוגי עדשות. יש עדשות לטווח קצר, יש עדשות לטווח ארוך ויש גם עדשות מולטיפוקל. זה הזמן להכיר את עדשות האופיס שהן מהמתקדמות ביותר שיש כיום ולהבין למי הן יכולות להיות טובות ומה ההבדל ביניהן לבין עדשות המולטיפוקל המוכרות.

הבעיה הגדולה של משקפי הראייה

משקפי ראייה עוזרים לאנשים לראות את העולם טוב יותר. לכולנו מתחילות או יתחילו בעיות בראייה בשלב מסוים, לעתים בגיל צעיר ולעתים בגיל מתקדם יותר. בעיית הראייה יכולה להיות לרוחק או למרחק קצר, קוראים להן רוחק ראייה וקוצר ראייה. הבעיה מתחילה כאשר יש לאות ואדם את שתי הבעיות הללו. מצד אחד הוא צריך משקפיים שיעזרו לו לראות מקרוב ומצד שני הוא צריך משקפיים שיעזרו לו לראות מרחוק. בסופו של דבר משקפי הראייה כיום יכולות להיות משולבות, גם למרחק קצר וגם למרחק רחוק יותר וזאת במקום להסתובב עם שני זוגות של משקפיים.

מהי עדשת אופיס וכיצד היא הפתרון?

אחרי שהבנו מה הבעיה גדולה של משקפי ראייה, הגיע הזמן לדבר על הפתרון ולפתרון הזה קוראים עדשות אופיס. עדשות אופיס הן למעשה עדשות שמחולקות לכמה חלקים כך שאפשר להביט לטווח הקצר ולטווח בינוני מאותה עדשה בדיוק. החלק התחתון של העדשה הוא במספר שמתאים לטווח הקצר וכך למעשה אפשר להביט במחשב. החלק העליון מתאים לטווח הבינוני וכך ניתן להביט לטווח הבינוני מבלי לראות מטושטש ולאמץ את העין. העדשה הזו מתאימה לאנשים שעובדים במשרד וכידוע לכולנו רוב האנשים היום עובדים במשרדים מול מחשבים ולכן העדשות הללו נפוצות מאוד בציבור.

Image for post
Image for post

מה ההבדל בין עדשה זו למולטיפוקל?

יבוא תם ויאמר כי עדשות אלו קיימות כבר זמן רב וקוראים להן עדשות מולטיפוקל. נכון, עדשות מולטיפוקל עובדות על אותו העיקרון והן מכילות כמה חלקים: חלק אחד לטווח הקצר, חלק אחד לטווח הבינוני וחלק אחד למרחקים ארוכים. ההבדל בין עדשות מולטיפוקל לבין עדשות אופיס הוא בעדשות אופיס אין חלק בעדשה שמאפשר מבט לטווח הארוך. אין ספק כי לעתים זה יהיה חסר אך לסביבה המשרדית אין בכך באמת צורך. עדשת אופיס מתמקדת בעבודה משרדית, כך אפשר בחלק התחתון לקרוא מסמכים ולצפות במחשב ובחלק העליון להביט באנשים במשרד.

עדשות אופיס בהתאמה אישית

יש עוד הבדל בין עדשת אופיס לעדשת מולטיפוקל והיא היחס בין סוגי העדשות. בעדשת אופיס חלק ניכר מהעדשה יהיה לטווח הקצר כיוון שעיקר העבודה המשרדית מתבצעת מול מחשב, לעומת שגרת היום יום בה אנו מביטים לרוב לטווח הרחוק ולעתים קרובות בטווח הקצר, בעיקר כאשר אנו צריכים לקרוא. כמו כן, חשוב לדעת כי עדשת אופיס ניתן להתאים אישית. כך ניתן להתאים את המספר לטוח הבינוני במשרד, לעתים הוא יהיה רחוק מאוד ולעתים מדובר במשרד קטן יותר, וכך ההתאמה תהיה באופן אינדיבידואלי לכל אחד.

ורובל המרכז למותגי משקפיים

Written by

ורובל אופטיק בוטיק, חורטת על דגלה סמל של שירות, נאמנות ובלעדיות למשקפי יוקרה הכנסו לאתר שלנו – http://www.werubel.co.il/

ורובל המרכז למותגי משקפיים

Written by

ורובל אופטיק בוטיק, חורטת על דגלה סמל של שירות, נאמנות ובלעדיות למשקפי יוקרה הכנסו לאתר שלנו – http://www.werubel.co.il/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store