Een gesprek met Joan Nunnely

Founder Eye For You

What the P*rpose?
Dec 9, 2017 · 2 min read

Ik spreek met Joan Nunnely. Zij houdt zich bezig met talentontwikkeling van young professionals met haar bedrijf Eye For You. De reden dat ik haar spreek is dat in 2020 een belangrijk deel van de ‘werkvloer’ gevuld zal zijn met jonge mensen uit de zogenaamde generatie Y terwijl de eerste lichting van generatie Z al aan de deur klopt. Hoe kijkt zij tegen de behoefte aan purpose in het werk van deze jonge generatie?

Het eerst dat mij opvalt aan het gesprek met Joan is haar prachtige uitspraak: ‘Het gerecht moet kloppen.’ Daarmee zitten we gelijk midden in een actueel dilemma dat veel organisaties moeite hebben om jongeren van andere culturen aan zich te binden. Het gerecht moet kloppen, moet goed zijn. Dat betekent dat organisaties ook naar binnen moeten kijken. Waarom is er moeite, waarom lukt het soms niet? Wat ontbreekt er aan het huidige ‘gerecht’?

Joan is iemand die zich vooruit heeft moeten knokken. Moeite heeft gedaan om te zijn waar ze nu is. Opleidingen gedaan, in organisaties gewerkt, en over ‘gerechten’ gesproken, de uitspraak ‘if you can’t stand the heat, get out of the kitchen’ gaat voor Joan en haar carrière niet op.

Daarmee komen we op worden wie je bent. Dat geldt natuurlijk ook voor young professionals. Zij worden wie ze zijn — en met de goede hulp en inzet van organisaties doen ze dat ook op hun werkplek. Dat betekent, vertel Joan dat we nu echt moeten ophouden met denken in functiebeschrijvingen. Young professionals zijn vooral ondernemend, nieuwsgierig, willen afwisseling en zijn niet een functie. Ze willen de ruimte om te groeien.

Joan helpt young professionals te groeien en dat doet ze op haar manier, met kip en roti aan tafel in haar keuken. In verbinding zijn, hen te helpen groeien als mens, talenten te laten ontdekken en begrijpen dat ze gezien willen worden.

‘Durf in de rivier te duiken, ontdek of je kunt zwemmen.’

Worden wie je bent, daar gaat het om. Voor Joan is daarvoor een periode in Suriname belangrijk geweest. Daar, midden in die natuur, zwemmend in de rivier de Marowijne ontdekken wie je diep van binnen bent.

Worden wie je bent, ontdekken waarom je doet wat je doet en wat je kracht is. Organisaties doen er goed aan om die aanpak te claimen.

Ron van EsWork and Purpose

What the P*rpose?

Written by

Ron van Es spreekt mensen in organisaties over wat hen drijft. Wat is hun purpose? | www.workandpurpose.nl

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade