Alimenty #12

Pojęcie „alimenty”, którym ustawodawca posługuje się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) nie posiada na gruncie prawa podatkowego definicji legalnej. Jednakże zarówno w orzecznictwie, jak i literaturze przedmiotu, pojęcie „alimenty” utożsamia się z obowiązkiem alimentacyjny, który powstaje z mocy ustawy między osobami połączonymi węzłem rodzinnym oraz między innymi osobami, określonymi przez ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Od 1 stycznia 2007 r. alimenty (także na rzecz dzieci), stanowią przychód podatkowy. Jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami u.p.d.o.f. alimenty możemy podzielić na dwie grupy:
a) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
b) objęte zwolnieniem z tego podatku.
Przysporzenie z tytułu alimentów nie jest „neutralne podatkowo”. Jednakże świadczenie to może zostać objęte zwolnieniem podatkowym w zależności od statusu osoby je otrzymującej. I tak według art. 21 ust. 1 pkt 127 u.p.d.o.f. zwalnia się od podatku alimenty: 
a) na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia,
b) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, 
c) na rzecz innych osób niż wymienione w punkcie a) i b), a otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Z powyższego wynika, m.in., iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie różnicują skutków podatkowoprawnych otrzymywania alimentów w zależności od tego, czy obowiązek alimentacyjny wobec dzieci został nałożony w orzeczeniu sądowym, czy też alimenty płacone są przez zobowiązanego bez wyroku sądowego (ugoda pozasądowa/alimenty umowne), gdyż w każdej sytuacji alimenty podlegają nielimitowanemu zwolnieniu z opodatkowania . Natomiast w przypadku alimentów na rzecz innych osób niż dzieci, zwolnienie podatkowe jest limitowane — do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 700 zł, a ponadto uwarunkowane od wyroku lub ugody sądowej. Zatem kwota alimentów miesięcznych ponad 700 zł stanowi przychód, który podlega opodatkowaniu i wykazaniu w zeznaniu podatkowym wraz z innymi dochodami osiągniętymi w tym samym roku podatkowym.


Przypominamy, że na Wydziale Prawa i Administracji UŁ od 2001 roku działa Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa”, który świadczy nieodpłatną pomoc prawną osobom niezamożnym. 
http://www.wpia.uni.lodz.pl/klinika/index.php?go=kontakt.php

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Wiedzieć Więcej’s story.