Fenomen bliskości w gospodarce, czyli miasta i regiony jako przedmiot badań ekonomii #14

Łódź i okolice widziane z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej / Zdjęcie: ISS/NASA

Setki lat obserwowania tego, jak ludzie gospodarują oraz gdzie decydują się żyć i mieszkać prowadzą do wniosku, że bez względu na epokę, ludzkość ma tendencję do koncentracji. Także współcześnie, w warunkach rosnącego umiędzynarodowienia gospodarki oraz niezwykle dynamicznego rozwoju technologii komunikowania się, ludzie i przedsiębiorstwa wcale nie dążą rozproszenia działalności. Przeciwnie, ponad połowa ludzi na Ziemi mieszka w miastach i coraz częściej dostrzegamy, że tylko niektóre miasta i regiony rozwijają się szybciej niż inne. Fenomeny Doliny Krzemowej, Trzeciej Italii, Badenii-Wirtembergii, rozwój tzw. klastrów przemysłowych oraz koncentracja ludności i działalności gospodarczej przede wszystkim w zurbanizowanych obszarach metropolii światowych, stanowią najbardziej znamienne przykłady na poparcie tej tezy.
Zatem w warunkach rosnącej mobilności kapitału, ludności, towarów i informacji, pewne czynniki odpowiedzialne za rozwój gospodarczy wciąż pozostają „zlokalizowane”, choć ich charakter bywa trudno uchwytny z punktu widzenia badań naukowych. Bliskość ma znaczenia a czynniki skłaniające ludzi i przedsiębiorstwa do koncentracji ekonomista nazwie korzyściami aglomeracji. Gałąź ekonomii badająca to zjawisko — ekonomia miejska i regionalna — zajmuje się analizą charakteru tych korzyści, jak również bada ich zmienność w czasie.

Ekonomiczne spojrzenie na funkcjonowanie miast i regionów to zatem nie tylko zajmowanie się tym, gdzie w nich można „zarobić”, ale przede wszystkim badanie tego, w jaki sposób ludzie zaspokajają w nich swoje potrzeby i jak sposób zaspokajania tych potrzeb wpływa na rozmieszczenie w przestrzeni różnych aktywności. Ekonomia miejska i regionalna nie ogranicza się do takich zagadnień jak finanse miasta, transakcje na rynku nieruchomości, czy efektywność inwestycji miejskich. Elementy te są ważne, jednak należy rozpatrywać je w szerszym kontekście, kładąc nacisk na aspekty ekonomiczne, jak i społeczne, przestrzenne, środowiskowe, oraz techniczne. Należy zatem traktować tą dziedzinę wiedzy jako interdyscyplinarną, która wciąż ewoluuje, czerpiąc z dorobku intelektualnego ekonomii, socjologii miast, antropologii, architektury i urbanistyki, geografii urbanistycznej, nauk o ochronie środowiska, inżynierii miejskiej czy politologii.


Polecam:
Sokołowicz, M. E., Institutional perspective of urban and regional economics — selected areas of empirical application, “Journal of Economics and Management”, vol. 19 (1), 2015, pp. 45–62, ISSN 1732–1948
Sokołowicz, M. E., Main LPS theories: The concept of agglomeration economies and its evolution from the perspection of LPS’s functions; [in:] S. Tonkova, M. E. Sokołowicz, K. Borsekova, A. Yusupova, O. Burmatova, Y. Savelyev (eds.) Local production systems in countries in and outside the EU: from theory to practice, University of National and World Economy, Sofia 2014, pp. 111–123, ISBN 978–954–644–720–3,
Sokołowicz M. E., Zagadnienie bliskości w badaniach nad rozwojem terytorialnym. Podejście instytucjonalne, [w:] Nowakowska, A. (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss: 59–92, ISBN: 978–83–7525–954–4
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Wiedzieć Więcej’s story.