Oszczędzanie na emeryturę osób u progu kariery zawodowej — potrzeba ważna i/czy pilna? #16

Od dłuższego czasu emerytura nie jest kojarzona z zakończeniem kariery zawodowej, jesienią życia i zasłużonym odpoczynkiem, lecz okresem niepokoju o przyszłość finansową, godną egzystencję i możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb. Temat emerytur jest od dawna źródłem gorących dyskusji nie tylko członków społeczeństwa, ale również polityków, ekonomistów, socjologów i innych wielkich myślicieli, jednak im bardziej zaciekłe są toczone wokół polskiego systemu emerytalnego spory, tym wyraźniej jawi się konieczność wzięcia losu we własne ręce i rozpoczęcia oszczędzania na emeryturę we własnym zakresie.

W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby u progu kariery zawodowej, których przyszłość finansowa jest wyjątkowo niepewna (ciągłe zmiany przepisów prawa, niestabilność systemu emerytalnego, zatrudnienie na „umowy śmieciowe”, etc.). Zgodnie z niektórymi prognozami osoba rozpoczynająca pracę obecnie po przejściu na emeryturę otrzyma około 30% swojego wynagrodzenia. Przyczyną tego zjawiska jest starzenie się społeczeństwa — do 2030 roku liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wzrośnie o 47,4%, w tym w miastach o 56% (dla osób powyżej 80 roku życia nastąpi przyrost o 72,7%). Prawie siedmiokrotna przewaga osób w wieku poprodukcyjnym nad osobami w wieku produkcyjnym spowoduje problemy z finansowaniem świadczeń emerytalnych osób starszych i poważne problemy z opieką and tymi osobami. Poważnym zagrożeniem jest także niewielka skłonność Polaków do gromadzenia oszczędności na emeryturę. 55% Polaków twierdzi, że nie oszczędza na emeryturę i nie zamierza tego czynić w przyszłości. Analogiczne dane dla krajów Unii Europejskiej pokazują, że problem konieczności oszczędzania na emeryturę został zidentyfikowany wcześniej i mieszkańcy poszczególnych krajów w większym stopniu uświadamiają sobie konieczność odkładania środków na emeryturę (odsetek takich odpowiedzi wahał się w 2011 roku w przedziale 56–88%).
 Samodzielnemu oszczędzaniu na emeryturę nie sprzyja postawa Polaków u progu kariery zawodowej (posiadają oni świadomość konieczności oszczędzania, ale nie podejmują działań w tym zakresie, planują wydatki na bieżąco i w większości przypadków wydają wszystkie środki, w tym w wyniku ulegania impulsom zakupowym) i przede wszystkim brak pieniędzy. Warty podkreślenia jest jednak fakt, że problem emerytury jest zbyt odległy, żeby wzbudzić u osób u progu kariery zawodowej potrzebę oszczędzania już teraz, ponadto jest to również ważna, lecz niepilna potrzeba, zatem w większości przypadków w kolejce wydatków plasuje się daleko za egzotycznymi wakacjami, nowym sprzętem RTV, samochodem czy mieszkaniem.

W związku z tak pesymistycznymi prognozami naturalne wydaje się podejmowanie dodatkowych działań, mających na celu podnoszenie wartości środków dostępnych w ramach świadczeń emerytalnych. Przykładem pierwszych inicjatyw podejmowanych na rzecz oszczędzania na emeryturę były dobrowolne plany emerytalne — w Polsce zaledwie 8% społeczeństwa korzystało z nich (oszczędzanie na IKE i IKZE), podczas gdy w większości krajów poziom ich wykorzystania kształtuje się na poziomie 50–60%. Świadomość negatywnych efektów starzenia się społeczeństw i niepewnej sytuacji gospodarczej przyczyniła się do podejmowania przez mieszkańców poszczególnych krajów Europy aktywnych przygotowań do okresu emerytalnego (przykładowo w Holandii, Danii, Szwajcarii i Belgii ponad 70% społeczeństwa oszczędza na własną rękę). Jednakże oszczędzanie na IKE i IKZE nie jest jedyną dostępną formą oszczędzania na emeryturę, osoby rozpoczynające karierę mogą skorzystać ze znacznie prostszych rozwiązań, jak choćby oszczędzanie przy pomocy dostępnych w banku lub innych instytucjach finansowych produktach. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które rozpoczynają proces gromadzenia środków na emeryturę, ale oszczędzanie nawet drobnych kwot każdego miesiąca szybko przyniesie pozytywne rezultaty (przykładowo, odkładając 100 zł miesięcznie na lokatę przez 40 lat przy założeniu oprocentowania produktu finansowego na poziomie 3% rocznie, można zgromadzić około 93 tys. zł). Jak można zatem zauważyć, nawet małe kwoty mogą znacząco wpłynąć na poziom dobrobytu po zakończeniu kariery zawodowej. Dlatego też po rozpoczęciu pracy warto podjąć działania w kierunku zapewnienia sobie lepszej przyszłości, gdyż przy obecnym szybkim tempie życia problem przetrwania na emeryturze może okazać się bardziej pilny niż 40 lat wcześniej można byłoby przypuszczać…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.