Uniwersytet Łódzki i Edukacja Globalna #31

Bieżący tydzień na Uniwersytecie Łódzkim upłynie pod znakiem Edukacji Globalnej. Warto śledzić wydarzenia przygotowane z tej okazji przez naszą uczelnię. Kalendarium jest bowiem gęsto wypełnione. Tydzień Edukacji Globalnej (http://nscglobaleducation.org/index.php/ge-week) jest coroczną akcją odbywającą się w wielu krajach Europy i mającą na celu uwrażliwienie na biedę i wykluczenie oraz wyrównywanie szans na różnych poziomach kształcenia.

Istnieje wiele definicji tego, czym jest taki rodzaj edukacji oraz powiązane z nim obszary podnoszenia świadomości społecznej. Centrum Północ-Południe działające przy Radzie Europy posługuje się następującym wyjaśnieniem:

Edukacja globalna to edukacja, która otwiera oczy i umysły ludzi na rzeczywistość, uświadamia potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegane prawa człowieka.

Edukacja globalna obejmuje zatem:

§ Edukację rozwojową,

§ Edukację o prawach człowieka,

§ Edukację dla społeczności zrównoważonej,

§ Edukację dla pokoju i zapobiegania konfliktom,

§ Edukację międzykulturową.

Edukacja globalna i rozwojowa jest wspierana przez Agencje Współpracy na rzecz Rozwoju i ministerstwa spraw zagranicznych w krajach członkowskich OECD i krajach europejskich. Podczas Tygodnia Edukacji Globalnej ma miejsce szereg działań w instytucjach edukacji formalnej i nieformalnej, których zadaniem jest:

-podniesienie w uczniach, studentach, świadomości bycia częścią międzykulturowej społeczności i ich własnej roli jako obywateli świata,

-uczenie postawy szacunku dla różnorodności i komunikacji międzykulturowej,

-przygotowanie do podjęcia działań, aby uczynić świat bardziej sprawiedliwym i zrównoważonym miejscem do życia.

Liza z Albanii, Erasmus+ Credit Mobility Programme
Wierzę, że moje doświadczenie uzyskane tutaj w Łodzi jest bardzo ważne, ponieważ w dzisiejszym zglobalizowanym świecie poznawanie innych krajów i kultur ma kluczowe znaczenie dla sukcesu zawodowego.

18-ta edycja Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) w 2016 roku, której patronem w Polsce jest Grupa Zagranica oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, odbywa się między 14 a 20 listopada pod hasłem: Razem dla pokoju (“Acting Together for a World of Peace”), Na Uniwersytecie Łódzkim włączamy się w to międzynarodowe wydarzenie po raz pierwszy. Centrum Promocji UŁ i Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ zaplanowały wspólnie szereg działań pokazujących, że nasza uczelnia jest wielokulturowa, przyjazna dla studentów, otwarta na różnorodność i dobre relacje w miejscu nauki. Spośród studentów zagranicznych do projektu wybraliśmy 37 osób z wielu krajów świata, reprezentujących wszystkie wydziały naszej uczelni, rozmaite programy wymiany studentów i poziomy studiów. Ze wszystkim uczestnikami tej inicjatywy zostały przeprowadzone krótkie wywiady wzbogacone o sesję zdjęciową. Ze zgromadzonego materiału powstała wystawa zdjęć-posterów z ciekawymi informacjami — dotyczącymi zarówno studiów na UŁ, jak i samych studentów — takimi jak: zwyczaje, kulinaria, miejsca warte odwiedzenia — charakterystyczne dla regionów i krajów, z których studenci pochodzą. Wystawę społeczności akademickiej będzie można obejrzeć w Rektoracie i Bibliotece UŁ, ale także na poszczególnych Wydziałach UŁ. W kolejnych tygodniach udostępnimy ekspozycję w “otwartej przestrzeni miejskiej”: Manufaktura, Synergia oraz uliczne citylighty. Kolejne działania informacyjno-promocyjne to udostępnienie zainteresowanym publikacji i druków związanych z Edukacją Globalną (m.in. pocztówek i zakładek do książek z wizerunkami zagranicznych studentów UŁ, broszur o różnorodności oraz otwartości kształcenia na naszym uniwersytecie).

Jednocześnie Tydzień Edukacji Globalnej będzie stanowił wizerunkowy start dla projektu Uniwersytetu Łódzkiego rozumianego szeroko jako Uniwersytet Różnorodny (pod hasłem „University-Diversity”), czyli tolerancyjny, nowoczesny, odpowiedzialny, zaangażowany, walczący z dyskryminacją, integrujący międzykulturowo i pokoleniowo.

Nie oznacza to jednak, że Uniwersytet Łódzki przechodzi tożsamościową zmianę. Jakość związana z otwartością, tolerancją i różnorodnością wpisuje się zarówno w naszą tradycję, jak i w niezwykle istotny kontekst Łodzi wielokulturowej. Musimy pamiętać, że na naszej uczelni studiują osoby nie tylko z krajów sąsiednich, ale również z tych geograficznie dalekich, i tym samym znacznie odmiennych od Polski kulturowo: Indie, Bangladesz, Nikaragua, Zimbabwe, Indonezja, Nigeria, Tajwan, Chile, Urugwaj, Arabia Saudyjska, Benin, Somalia, Korea Południowa, Japonia, Tadżykistan, Senegal, Malezja, Ghana, Boliwia, Argentyna, Honduras, Paragwaj, Salwador, Peru, Brazylia, Kirgistan, Kosowo, Meksyk, Egipt czy Autonomia Palestyńska.

Rezi z Gruzji, student wymiany bilateralnej
Moją wymarzoną pracą jest praca w ambasadzie, konsulacie lub jednej z najbardziej znanych organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ.

W założenia Uniwersytetu Różnorodnego wpisują się działania mające na celu zaprezentowanie naszej uczelni jako instytucji otwartej i gotowej do współpracy w środowisku międzynarodowym zarówno poprzez badania naukowe, jak i przyciąganie do Łodzi młodych ludzi z zagranicy, którzy dzięki podjęciu studiów na UŁ wzbogacą wielokulturowość naszego miasta. Otwierając się na otoczenie, w którym żyją nasi studenci, nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Miasta Łodzi oraz z krajowym koordynatorem projektu Edukacja Globalna — ”Grupą Zagranica”. Szczegółowe zadania operacyjne zaplanowane na okres najbliższych kilku lat, zakładają, między innymi: szkolenie z zarządzania różnorodnością dla pracowników administracyjnych UŁ oraz wszystkich studentek i studentów rozpoczynających naukę na UŁ (w formie obowiązkowego e-kursu), dzień różnorodności w Łodzi (docelowo wydarzenie cykliczne), współpracę z otoczeniem uczelni -innymi ośrodkami akademickimi, pracodawcami, administracją publiczną, powołanie klubu, w którym organizowane będą wydarzenia związane z integracją międzypokoleniową, międzykulturową: szkolenia, warsztaty, koncerty itp., projekty integracyjne etc.

Miranda z Meksyku, Erasmus+ Credit Mobility Programme
Widzę moją przyszłość w roli doradcy dla firm w Meksyku. Chcę uczynić życie lepszym dla wszystkich przez uczciwe praktyki handlowe i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Jednocześnie należy podkreślić raz jeszcze, że Uniwersytet Różnorodny funkcjonuje tu i teraz od lat, wystarczy wspomnieć choćby najnowsze, tegoroczne starania w ramach MAGIS 2016, wydarzeniu poprzedzającym Światowe Dni Młodzieży w Krakowie (https://www.youtube.com/watch?v=VhFP4FR2Byc&feature=youtu.be) czy stworzenie aplikacji SmartUni — interaktywnego przewodnika ułatwiającego zdobywanie informacji o uczelni — adresowanej do wszystkich zagranicznych studentów i kandydatów na studia w UŁ (http://smart.uni.lodz.pl/#).

W październiku 2016 na UŁ przyjechało ok. 700 studentów cudzoziemców w ramach wymiany semestralnej lub rocznej (Erasmus+, umowy bilateralne, Erasmus Mundus, Credit Mobility etc.). Spodziewamy się, że liczba ta wzrośnie w semestrze letnim 2016/2017 o około 345 osób (szacunki Biura Współpracy z Zagranicą). W sumie w roku akademickim 2016/2017 Uniwersytet Łódzki oczekuje ponad 1045 studentów z wymiany międzynarodowej.

Podsumowując, UŁ spodziewa się w roku akademickim 2016/2017 2424 studentów i słuchaczy z zagranicy, reprezentujących 95 różnych narodowości. Żadna łódzka uczelnia nie może pochwalić się taką mnogością studentów pochodzących z tak licznych i różnorodnych krajów. Ufamy jednak, że to dopiero początek. Między innymi po to włączamy się w Tydzień Edukacji Globalnej oraz uruchamiamy projekt Uniwersytetu Różnorodnego. Śledźcie nas na Facebooku, Medium i głównej stronie internetowej uczelni. Powiedzieliśmy dopiero pierwsze słowo.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.