Vianočná nádielka Božských indies kapiel

Pavol Luptak
Dec 24, 2019 · 1 min read

Aj napriek tomu, že nie som kresťan a tieto Vianoce trávim v moslimskom meste (Dira Dawa v Etiópii), rozhodol som sa vám spestriť Vianoce skladbami od mojich najobľúbenejších Božských kapiel.

Spacemen 3

Jarson Pierce nie je praktizujúci kresťan, nechodí do kostola, o Bohu ale spieva často.

Skladba ‘Lord, can you hear me’ je jeden z najväčších hitov Spacemen 3, ktorý sa neskor transformovali do Spiritualized
Dokonca tak veľký, že moja najobľúbenejšia mormónska kapela Low spravila z toho cover

Spiritualized

So Long You Pretty Thing
A v úžasnej verzii detského zboru
Spiritualized s transibírskym orchestrom nahral vianočnú verziu ‘Ladies and gentlemen, it’s Christmas!’
Tichá noc v podaní Jason Pierce / Spiritualized

Low

Just Like Christmas

Sufjan Stevens

Sufjan Stevens je kresťanský interpret, ktorý Vianoce skutočne miluje. A venoval im celý album a ešte viac.

Takmer 5-hodinovú vianočná zbierka skladieb Sufjan Stevens
Ak je to pre vás veľa, tak výber jeho najlepších vianočných skladieb Sufjana Stevensa

Yo La Tengo

It’s Christmas Time

Galaxie 500

Listen, The Snow is Falling

Eels

Christmas is going to the dogs
Everything’s Goona Be Cool This Christmas

Fleet Foxes

White Winter Hymna

Neutral Milk Hotel

The King of Carrot Flowers, Pts 2–3

Belle and Sebastian

Podobne ako Sufjan Stevens, Belle and Sebastian ako správni kresťania nahrali k Vianociam celý album

Current 93

Time of The Last Persecution

A aby to bolo aspoň trochu vyrovnané, tak po kresťanských kapelách aj niečo ateistické, stále ale vianočné.

Gruff Rhys

Post Apocalypse Christmas

Radiohead

Winter Wonderland

Šťastné a Veselé!

  Pavol Luptak

  Written by

  Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade