Will & Skill vinnare av Hack for Sweden 2016

Will & Skill
Mar 16, 2016 · 2 min read

Det var i helgen som Will & Skills team tog hem två segrar i Hack for Sweden tävling, deltagarnas pris och juryns specialpris. Vi bad vår utvecklare Sam som ingick i teamet att berätta lite mer om vad som skapades.

“WarnBox är en box som ser ut som en brandvarnare och den läser upp viktiga meddelanden för allmänheten (VMA). Ett VMA-meddelanden kan vara en varning för storm, giftig gasläcka, krig eller liknande. Idag skickas dessa meddelanden ut till befolkningen genom radio (P4) och TV (SVT) samt via appar så som Aftonbladets app. Syftet med warnBox är samma princip som med en brandvarnare, en apparat som varnar när något allvarligt händer utan att man behöver vara uppkopplad mot medier eller ha mobilen aktiv.

Tekniken bakom warnBox är en liten raspberry pi som är uppkopplad via 3g-nätet och använder sig av språket python för att hämta dessa meddelanden. Datan hämtas från SMHI och krisinformation.se och läses upp genom ett “text-to-speech” API. Just nu läser den upp på svenska men kan lika gärna läsas upp på andra språk. Genom att kombinera ip-adressen av boxen och till vilket län meddelandet är riktat mot, så varnas endast relevanta hushåll.”

Såhär såg det ut när juryn läste upp motiveringen och vi fick ta emot juryns specialpris, https://www.youtube.com/watch?v=ar2-WBd5aj0&feature=youtu.be&t=7m36s#t=7m53s

Vi är så stolta över vad vårt team åstadkommit under denna helg. Sam, Mohammed, Erik och Hassan, ni är grymma!

  Will & Skill

  Written by

  We give you 1 tip every day on our Instagram to help you grow as a Developer, Digital Service or Business! instagr.am/willandskillhq 🇸🇪 IT-firm in Stockholm💻

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade