Druk van Macron op Bolsonaro maakt lokale oppositie kapot

Willemjan Vandenplas

De Braziliaan heeft het niet voor de internationale gemeenschap die druk uitoefent op zijn land. Het is duidelijk dat president Bolsonaro een stabiele 30 % van de bevolking achter hem heeft, en hierdoor wordt zijn partij de PSL, waarschijnlijk een stabiele factor het komende decennium. Is daarmee samen met Cardoso de populairste president na 8 maanden presidentschap. Er kan gezegd worden dat hij de typische ‘zwarte maand’ (augustus is steeds negatief voor presidenten) vlot heeft overleefd.

Toch is er sinds de verkiezingen in Brazilië al heel wat weerwerk tegen hem geweest, rechters hielden zijn wetten tegen, progressieve wetten werden gestemd, de minister van justitie (Moro) kwam bijna ten val en er is nog nooit zo’n hoog bedrag betaald aan parlementsleden om een controversiële wet om de pensioenleeftijd te verhogen te stemmen.

In Brazilië loopt het eigenlijk niet van een leien dakje voor Bolsonaro, hij is pro-VS en dat valt niet in de smaak van het leger en de agro-industrie, omdat China een grote aankoper is van soja in Brazilië.

De discussie die door Macron gevoerd wordt is te simplistisch, de grote inzet op dit moment is de Amerikaanse soja, die niet meer aangekocht wordt door China omwille van de handelsoorlog, hierdoor komt China bij Brazilië kopen, dus er moet meer geproduceerd worden.

De bedoeling van de branden is om meer akkers te hebben om soja te produceren, omdat de idee is dat als Europa haar bossen mocht kappen, de ontwikkelingslanden dit ook mogen doen. De verhoogde verkoop van soja zou ervoor kunnen zorgen dat Bolsonaro terug verkozen geraakt.

Het probleem is dat met de huidige houding van Macron, die in het kamp van de PT (Partij van Lula) wordt gezet. De houding van de internationale gemeenschap als een links complot wordt gezien in Brazilië met oog op de verkiezingen van ’22. Terwijl Bolsonaro zich centrum-rechts noemt en hij echter in het buitenland voortdurend als extreem-rechts wordt bestempeld.

Het is dus duidelijk dat Bolsonaro eens als winnaar uit dit alles zou kunnen komen, omdat de economie in de zomer met de oogst van soja zou kunnen aantrekken, de oppositie van Macron in zijn kaarten speelt en de Braziliaan voor hun binnenlandbeleid op hun soevereiniteit staan.

Willemjan Vandenplas

Written by

Auteur van ‘Dagboek van een Wereldburger’. Te verkrijgen in bxl bij les yeux gourmands, poëtini, pépites blues, la petite portuguaise, Tulibris of Libre Books.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade