Vluchtelingenkinderen dansen met Seb en Benji

Willemjan Vandenplas
Ayuune Sule (rechts), DJ Katapila (links), Seb Bassleer © Seb Bassleer

Vandaag op werelvluchtelingendag zijn er nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest, er zijn veel meer vluchtelingen in ontwikkelingslanden dan in het Noorden. Toch zijn we in Vlaanderen nog nooit zo bewust geweest van migratie als nu, met alle gevolgen van dien.

Ik kies om twee mensen in de bloemetjes te zetten… Seb en Benji, twee Brusselse dj’ees die de nachtburgemeersters zijn van de vluchtelingenkinderen in Brussel. Dansen maar, want vluchteling zijn is eigenlijk een heel saai bestaan en velen zijn ondertussel al volwassen geworden…

(Ik kreeg enkel Seb vast voor een interview)

Dj’ees en vluchtelingen? Wat is jou rol in dit verhaal?

Seb: Ik ben vooral met de muzikale kant bezig, rond immigratie / integratie, zoals een deel van de releases op mijn label met Brusselse artiesten van andere afkomst.

Seb: Ieder heeft zijn eigen optiek, wat alleen maar goed is. Er is teveel om voor te vechten…

Hoe gaan jullie om met de veranderingen in de maatschappij, is dat een concept dat conservatief stabiel is?

Seb: Ik pas me aan veranderingen. Alles is altijd in beweging. Zij die denken dat dingen (en generaties) stabiel zijn, leeft in het verleden.

Is dat voor alles zo dat jullie zich voortdurend heruitvinden? Blijven andere Dj’ees niet een beetje achter?

Seb: Ik heb meer en meer het gevoel dat men niet in staat is met verandering om te gaan. Wel als het gaat om nieuwe technologie, maar niet als het over mensen en culturen gaat.

Seb: Tja, in mijn muziek leef ik me uit door me niet vast te bijten in een bepaalde muzikale stijl. Elektronisch of funk of akoestisch, alles kan, als het maar tof klinkt of iets unieks heeft.

Seb: Sommige zetten hun aandacht op slechts één of een paar muziekstijlen en maken daar een heel imago van. Dat is mij te beperkt, want ook muziek verandert constant.

Hoe herken jij dan positieve muziek voor vluchtelingenkinderen?

Seb: Nee, door de songteksten te begrijpen, door vertaling of het zien van een videoclip.

Seb: Dat vraagt natuurlijk extra tijd, en je kan niet 100% alle wereldwijde muziek screenen, maar toch het grootste deel wel.

Seb: Uiteindelijk is er ook zoiets als een filter. Een gerenomeerd label zal niet zomaar iets uitbrengen wat haatzaaiend is of tegen universele principes in gaat. En als dat wel zo is, dan is dat muziek die buiten mijn gehoorveld en netwerken blijft.

Heb je soms al eens muziek met een boodschap tegengekomen die niet pro de ideeën van integratie van vluchtelingen zijn binnen de wereldmuziek, en kan je daar een voorbeeld van geven?

Seb: Ja, met reggae dancehall bijvoorbeeld, waar wel eens wordt opgeroepen tegen ‘batty boys’, homosexuelen. Toen ik jonger was snapte ik dit context minder, maar sinds ik ben beginnen draaien vanuit de Rebel Up context, dan denk je daar natuurlijk wel aan.

Willemjan Vandenplas

Written by

Auteur van ‘Dagboek van een Wereldburger’. Te verkrijgen in bxl bij les yeux gourmands, poëtini, pépites blues, la petite portuguaise, Tulibris of Libre Books.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade