อยากจะเก่งไม่อยาก ไปเอาโทรศัพท์มารื้อ แล้วประกอบกลับมาให้มันทำงานได้เหมือนเดิมก็พอ”
รื้อได้ ประกอบให้เป็น
Prayoch Rujira
113

ผมงง

Like what you read? Give Thanabodee C. a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.