มาลองเขียน Go เชื่อมต่อกับ MongoDB ด้วย mgo กัน
Ploy Chonnikan
832

ในแต่ล่ะ function ใน Clone หรือ Copy จะดีกว่า มันจะ reuse connection กับ authen session ให้ (ผมเคยทำระบบล่มเพราะท่านี้มาแล้ว :P)

Ex. https://godoc.org/gopkg.in/mgo.v2#Session.Clone

Like what you read? Give Thanabodee C. a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.