Iqror

O’limdan qo’rqaman. Aniqrog’i shu holimda o’lib ketishdan qo’rqaman. Chunki gunohlarim ko’p, shaytoniy amallarni ko’p qilaman, iymonim ham juda zaiflashib ketganini his qilaman ayrim vaqtlarda, balki munofiqdirman. Hayotim gunoh va riyoga to’lib ketgan. Gohida vijdonim qiynalib ketadi, taskin topa olmayman. Taskin nimada ekanini yaxshi bilaman.

Bugun JUMA, aynan shu kundan yana o’zgarishga qasd qildim, o’zing madad ber.

Like what you read? Give Bakhtiyor Ismailov a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.