Nahihilo tuwing bumabangon sa umaga? by Dr Winnie Lim Khoo, Neurologist in Manila

Ikaw ba ay laging nakakaramdam ngpagkahilo tuwing bumabangon ng kama sa umaga? o nakakarmadam ng umiikot ang paligid?

Ikaw ay maaring mayroong sakit na “Benign Paroxysmal Positional Vertigo” (BPPV) o karaniwang tawag ar “Vertigo”, ito ay isang karaniwang karamdaman na inuumpisahan sa biglaang pagbabago sa posisyon ng ulo, kung kaya’t ang pagsumpong ay nangyayari sa paggising, paggalaw sa kama, o biglaang pagbangon mula sa kama or upuan.

Itong karamdaman ay maaring tumagal ng ilang segundo, minuto o oras. Kapag nalagpasan mo na ang unang yugto, maaaring hindi na ito magbalik. Gayunpaman, maaaring maulit at mawala ang mga sintomas paminsan-minsan sa loob ng ilang linggo o mas matanggal, depende sa sanhi. Maaaring may paghuni (o munting tunog) sa mga tainga o kawalan ng pandinig, na maaaring pansamantala o permanente.

Kung ikaw ay mayroong ganitong karamdaman; maaari ka pa ring gumaling sa pamamagitan ng tamang medikasyon. Ang “brain specialist” na Neurologist ang doctor na may specialista sa ganitong karamdaman. Sila ay mayroong training sa panggagamot sa BPPV or Vertigo. Maari kayong makakita ng mga Neurologist sa mga hospital na pinakamapit sa inyo.

#vertigo #bppv #pagkahilo #nausea #hilo #dizzy #dizziness #neurologist #specialist #brainspecialist #winnielimkhoo #neurologistinmanila #health #tips #advise #help #manila #philippines