“เริ่มต้นชีวิตมหาวิทยาลัย” Online Pre-Programming

Wiput Pootong
Jun 30, 2017 · 2 min read
Image for post
Image for post
Photo by P’Doba IT#14

หลังจากที่สอบติดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบัณเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาได้สักพักนึงแล้ว หรือที่เข้าเรียกกันว่า “ไอที ลาดกระบัง” ก็จะมีโครงการสอนเขียนโปรแกรมเบื้องต้นซึ่งเรียกว่า Pre-Programming นั้นเองโดยแรกเริ่มนั้น จะเรียนทาง Online นั้นเอง… โดยมีรุ่นพี่สอนผ่านทาง Youtube เป็น Video และ Live นั้นเอง บางครั้งก็จะมีการถามตอบโดยใช้ Google Hangout ในการช่วยสอนด้วย…

ก่อนเริ่มเรียนมีอะไรให้ทำบ้าง?

ก่อนเริ่มเรียนนั้นพี่ๆได้มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้ทำนั้นเองและเก็บข้อมูลส่วนตัวเราไปในตัวเลย เพื่อเป็นข้อมูลในการทำกิจกรรมครั้งต่อๆไป โดยมีเหมือนภารกิจ 3 อย่างด้วยกัน

  1. สอนอะไรก็ได้ที่ถนัด
  2. ไปปั่นรุ่นพี่ให้หัวร้อนแล้วแคปมาส่ง
  3. ทำวิดีโอตามหัวข้อที่กำหนดให้

แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปช่วยทำระบบส่งภารกิจทั้ง 3 อย่างนั้นซึ่งใช้ Amazon S3 เป็นตัวเก็บข้อมูล และ Hosting จาก ChillingHost ซึ่งเจ้าของใจดีมากให้ใช้ฟรีนั้นเอง…

Image for post
Image for post

เรียนอะไรกัน?

ในปีนี้นั้นพี่ๆสอน Python นั้นเองโดยเริ่มกันตั้งแต่พื้นฐานเลยว่ามีอะไรบ้าง เขียนยังไง ใช้อะไรในการเขียน และยังมีส่วนเสริมคือสอนเขียนเว็บโดยพี่ DobaKung แล้วนำเว็บที่เขียนนั้นไปอัพขึ้น Web Server ที่สร้างเองที่สอนโดย P’Kumamon

เขียน Python ยากไหม?

สำหรับคนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมเลยก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึง แต่คนที่เคยเขียนโปรแกรมมาแล้วก็จะไม่ยากมาก โดยมีโปรแกรมตรวจที่เราเรียกกันว่า e-Judge ซึ่งสิ่งที่สำคัญในการเขียน Python นั้นคือรูปแบบมาตรฐานในการเขียนที่เรียกกันว่า Pylint นั้นเองซึ่งจะหักคะแนนเป็นเปอร์เซ็นตามคุณภาพที่ได้ และอาจทำให้บางคนเกินดอาการหัวร้อนได้~

Image for post
Image for post
Created by Wan IT#15

ส่วนของ e-Judge มีหน้าตาแบบนี้

Image for post
Image for post
e-Judge

และหลังจากนี้ในเดือนกรกฎาคมนั้นก็จะมีเรียนกันที่คณะหรือเรียกกันว่ารอบ Onsite นั้นเอง

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณพี่ๆทุกคน ที่เสียสละเวลามาสอนให้กับพวกผมทุกคนครับ พี่ๆตั้งใจสอนกันมาก…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store