A quick look at the 2010 Scrum Guide

Photo by Isi Parente on Unsplash

I’ve dug out the first official version of the Scrum Guide from 2010. I wanted to know more about the first iteration of Scrum as a framework. How was it initially designed? I knew that at the beginning a Scrum Master role was quite different from what we have now and I wanted to know more about it. But that’s was not what hit me the most. It is something still noticeable in the current 2017 Scrum Guide but there isn’t so much focus put on it anymore. However, I think it is still a fundamental part of the Scrum…


Photo by Isi Parente on Unsplash

Zainspirowana niektórymi głosami co do tego, że rola Scrum Mastera kiedyś była kompletnie inna, zaczęłam wczytywać się w pierwszą oficjalną wersję Scrum Guide’a z 2010 roku. Jednak w trakcie lektury uderzyło mnie co innego. Coś, czego w aktualnym Przewodniku po Scrumie już tak bardzo nie widać, ale zdałam sobie sprawę, że nadal jest to fundament idei Scruma. Widzę też obecnie wiele wyzwań z tym związanych. O co chodzi? Jedna rzecz najbardziej zwraca uwagę: obsesyjne skupienie na zespole, który wytwarza produkt lub usługę.

Scrum tak, ale dla Zespołu wytwórczego

W kontekście pierwszej wersji Przewodnika warto wspomnieć o roli Scrum Mastera. W 2010 roku stał on zdecydowanie po…

Natalia Kraszewska

I help teams build great products and deliver value faster and more often. Taking customers to the highest level of satisfaction and bringing them a real income

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store